Poland

Mosbacher: Dla Chin jesteście bramą do Europy Zachodniej

Fotorzepa/ Robert Gardziñski

- Nastêpna dekada bêdzie nale¿a³a do Europy Œrodkowo-Wschodniej, nie do Zachodu. Ca³y wzrost bêdzie zaczyna³ siê w³aœnie tu. Jesteœcie bram¹ do Europy Zachodniej dla Chin – powiedzia³a Polsat News Georgette Mosbacher, odchodz¹ca ambasador USA w Polsce.

W ubieg³ym miesi¹cu Georgette Mosbacher informowa³a, ¿e z dniem 20 stycznia z³o¿y³a rezygnacjê z pe³nionej funkcji. Tego dnia odbêdzie siê zaprzysiê¿enie Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mosbacher zamierza wyjechaæ z Polski. Sw¹ misjê dyplomatyczn¹ rozpoczê³a w drugiej po³owie 2018 r.

Czytaj tak¿e: Prezydent Duda odznaczy³ Georgette Mosbacher

W rozmowie z Polsat News odchodz¹ca ambasador powiedzia³a, ¿e bêdzie dzia³a³a w Radzie Atlantyckiej. - Bêdê zwi¹zana z Inicjatyw¹ Trójmorza. Na tym zamierzam siê skupiæ - zadeklarowa³a informuj¹, ¿e rozwa¿a napisanie ksi¹¿ki o swych dzia³aniach w s³u¿bie publicznej.

Georgette Mosbacher oceni³a, ¿e osi¹gniêcia Polski z ostatnich 30 lat byæ mo¿e nie maj¹ precedensu w historii. - Zbudowano siln¹ klasê œredni¹ i pe³n¹ energii demokracjê - zaznaczy³a dodaj¹c, ¿e Polacy powinni czêœciej opowiadaæ œwiatu o tym, co osi¹gnêli, "bo ¿aden innych kraj nie by³ w stanie tego dokonaæ".

Zdaniem ambasador USA, Polska nie powinna "przesadzaæ z odpowiedzi¹ na pewne historyczne sprawy", które jej przeciwnicy "próbuj¹ rozdmuchiwaæ". - Polska ma wtedy tendencjê do przesadnego reagowania, a dysponuje potê¿n¹ si³¹ - oceni³a Mosbacher.

- Nastêpna dekada bêdzie nale¿a³a do Europy Œrodkowo-Wschodniej, nie do Zachodu. Ca³y wzrost bêdzie zaczyna³ siê w³aœnie tu. Jesteœcie bram¹ do Europy Zachodniej dla Chin – podkreœli³a.

W rozmowie z Polsat News Georgette Mosbacher odnios³a siê te¿ do prezydenta-elekta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. - To porz¹dny cz³owiek, bardzo doœwiadczony, bêdzie dobrym prezydentem, a nasz kraj siê zjednoczy - powiedzia³a.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7