Poland

Morawiecki w "FAZ": W Polsce widzimy postęp po 2004 roku

Mateusz Morawiecki i Viktor Orban

AFP

W imiê jakich wartoœci Komisja oraz Parlament Europejski w swym zachowaniu mog¹ doprowadziæ do sytuacji obejœcia zasad okreœlonych w Traktatach? Czy prawo wtórne mo¿e de facto ca³kowicie zmieniaæ sens prawa pierwotnego? Czy niemieckie ustawy mog¹ byæ stawiane nad niemieck¹ konstytucj¹? - pyta³ w rozmowie z niemieckim dziennikiem, "Frankfurter Allgemeine Zeitung", premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki mówi¹c o polskich obawach w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem wi¹¿¹cym wyp³atê funduszy unijnych z kryterium praworz¹dnoœci zwróci³ uwagê na to, ¿e "mechanizm mo¿e byæ wykorzystany w sposób bardzo arbitralny i politycznie motywowany".

- Komuœ nie podoba siê dziœ polski rz¹d, to stawiamy go pod prêgierzem. Jutro to mo¿e byæ w³oski lub portugalski rz¹d – to im zabierzemy fundusze. To paradoksalne, bo w debacie publicznej mówi siê o mechanizmie praworz¹dnoœci, podczas gdy jest to mechanizm nie doœæ, ¿e bardzo upolityczniony, to jeszcze omijaj¹cy Traktaty - stwierdzi³ polski premier. Jak doda³ "mechanizm, który ma, rzekomo, gwarantowaæ przestrzeganie praworz¹dnoœci" w rzeczywistoœci - w jego opinii - "jest naruszeniem tej¿e praworz¹dnoœci". 

- Warto spojrzeæ na tê propozycjê odwo³uj¹c siê do opinii S³u¿b Prawnych Unii oraz Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego. Te instytucje stwierdzi³y, ¿e mechanizm warunkowoœci budzi w¹tpliwoœci i stwarza niebezpieczeñstwo braku pewnoœci prawa - zaznaczy³ Morawiecki.

Jednoczeœnie Morawiecki podkreœli³, ¿e "w Polsce wszyscy widzimy, jak du¿y postêp dokona³ siê od 2004 roku". - Równie¿ Europa Zachodnia ogromnie skorzysta³a na rozszerzeniu Unii na Europê Œrodkow¹. W³aœnie dlatego tym bardziej czujemy siê odpowiedzialni za przysz³oœæ Unii Europejskiej - mówi³ polski premier.

- Jesteœmy Europ¹ Ojczyzn i niech tak zostanie - zaznaczy³ Morawiecki.

Premier nie zgodzi³ siê jednoczeœnie na okreœlenie sporu z Bruksel¹ mianem "batalii". - Bataliê prowadzimy z pandemi¹. Z kolei temat warunkowoœci  to trudna dyskusja. Tym trudniejsza i tym wa¿niejsza, ¿e decyzje, jaka dziœ zapadnie, bêdzie mia³a wp³yw na to, w jakim kierunku potoczy siê dalej historia UE. Bêdziemy broniæ Europy Ojczyzn przed zakusami integratorów - zapowiedzia³ szef rz¹du.

- Nie mo¿emy zgodziæ siê na to, aby za pomoc¹ dowolnych decyzji pañstwo cz³onkowskie by³o pozabawiane pieniêdzy. Tak jak wspomnia³em, granic¹, której nie mo¿emy przekroczyæ jest przestrzeganie litery i ducha unijnych traktatów oraz jednej z podstawowych zasad: pewnoœci prawa - podsumowa³ szef rz¹du.

Polska i Wêgry gro¿¹ zawetowaniem unijnego bud¿etu i funduszu odbudowy, przeznaczonego na odbudowê europejskich gospodarek dotkniêtych skutkami kryzysu zwi¹zanego z pandemi¹, w zwi¹zku z przyjêciem przez 25 pañstw UE rozporz¹dzenia wi¹¿¹cego wyp³atê œrodków unijnych z kryterium praworz¹dnoœci.

Warszawa i Budapeszt nie by³y w stanie zablokowaæ tego rozporz¹dzenia, poniewa¿ by³o ono przyjmowane wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.

Zdaniem przedstawicieli polskiego rz¹du rozporz¹dzenie to jest niezgodne z unijnymi traktatami, które stanowi¹, ¿e sankcje za ³amanie praworz¹dnoœci przyjmuje siê jednog³oœnie, a nie - jak przewiduje rozporz¹dzenie - wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.

Powi¹zanie kryterium praworz¹dnoœci z wyp³at¹ funduszy UE popar³o 25 pañstw Unii - wszystkie z wyj¹tkiem Polski i Wêgier.

Polska i Wêgry mia³yby nale¿eæ do najwiêkszych beneficjentów funduszu odbudowy.

Football news:

Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League
Kovac on Golovin's 2 assists: I am very happy with his performance