Poland

Morawiecki kazał spółkom skarbu państwa budować szpitale

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski uroczyœcie otworzyli w czwartek Szpital Narodowy

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Premier Mateusz Morawiecki poleci³ szeœciu du¿ym spó³kom skarbu pañstwa budowê tymczasowych szpitali dla pacjentów z Covid-19. Maj¹ powstaæ m.in. w P³ocku i Ostro³êce, na Pomorzu, Œl¹sku i w Ma³opolsce.

O decyzji Morawieckiego poinformowa³ szef KPRM Micha³ Dworczyk.

Dziœ w nocy Mateusz Morawiecki podpisa³ szeœæ decyzji, które zobowi¹zuj¹ spó³ki skarbu pañstwa albo takie, w których ma on wiêkszoœæ, do sfinansowania budowy tymczasowych szpitali przeznaczonych dla pacjentów z Covid-19.

Ma siê w nich znaleŸæ ponad 3 tysi¹ce miejsc, a za ich budowê bêd¹ odpowiedzialni wojewodowie.

Placówki powstan¹ w P³ocku i Ostro³êce na Mazowszu, pozosta³e - poza nim, m.in. w Ma³opolsce, na Œl¹sku i na Pomorzu.

Wczoraj w Warszawie ruszy³ szpital tymczasowy na PGE Narodowym. Na razie przygotowanych jest tam 300 miejsc. Obecnie trwa tam szkolenie personelu i montowanie infrastruktury wra¿liwej, takiej jak oprogramowanie.

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record