Poland

Morawiecki i Orban: Będzie weto dla dobra całej UE

Podczas wspólnej konferencji prasowej Orban przekaza³, ¿e politycy rozmawiali o "œwietnych, wa¿nych sprawach" - o "suwerennoœci i niepodleg³oœci naszych ojczyzn".

Orban stwierdzi³, ¿e obydwa kraje da³y UE pod niemieck¹ prezydencj¹ czas na wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie bud¿etu unijnego, ale PE nie zrezygnowa³ z ³¹czenia finansów z praworz¹dnoœci¹.

- Jednoczymy nasze interesy i argumenty w dyskusji. Wêgry nie przyjmuj¹ ¿adnej propozycji, która by³aby nie do przyjêcia dla Polski - Orban zacytowa³ ostatnie zdanie oœwiadczenia, jakie wspólnie podpisali obaj premierzy.

Mateusz Morawiecki stwierdzi³ natomiast, ¿e ju¿ w lipcu zapad³a decyzja o pomocy dla pañstw, które ucierpia³y z powodu pandemii. - Kryzys epidemiczny, z którym mamy do czynienia, jest wyj¹tkowej natury. Postanowiliœmy w lipcu zaaplikowaæ instrumenty, który pomog¹ najbardziej poturbowanym krajom. Dyskusje zakoñczy³y siê sukcesem - powiedzia³  polski premier.

Morawiecki stwierdzi³, ¿e po tym wspólnym sukcesie prezydencja niemiecka nie zastosowa³a siê do zapisów ustaleñ.

Mówi³, ¿e decyzja o powi¹zaniu finansów z przestrzeganiem praworz¹dnoœci stawia UE przed nowym wyzwaniem - zupe³nie nowym mechanizmem, który przez swoje motywowane politycznie decyzje móg³by doprowadziæ do rozpadu lub rozcz³onkowania UE.

- To jest niezwykle niebezpieczne dla spójnoœci ca³ej UE - oceni³ Morawiecki. - Tak sformu³owana warunkowoœæ to kij na ka¿dy kraj, mo¿e zaprowadziæ UE na manowce i bezpowrotnie zmieniæ jej oblicze. Nie têdy droga - zwróci³ siê premier do pañstw Zachodu.

Doda³ te¿, ¿e prawo weta Prawo weta jest prawem zaszytym w traktatach i jest po to, ¿eby dbaæ o interesy ka¿dego z pañstw cz³onkowskich. -  Dzisiaj atakowana jest Polska, Wêgry, S³owenia, a jutro to mo¿e byæ Hiszpania czy W³ochy - mówi³ Morawiecki. Przekonywa³, ¿e sprzeciwiaj¹c siê tej warunkowoœci Polska i Wêgry w rzeczywistoœci broni¹ Unii Europejskiej, postanowieñ jej traktatu za³o¿ycielskiego, a on sam jest przekonany, ¿e wspólna postawa Warszawy i Budapesztu przekona inne pañstwa do zaniechania "prób pogwa³cenia traktatów, które zosta³y dzisiaj rozpoczête".

Football news:

Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault
Messi suspended for 2 matches for hitting Athletic player on the head
Cesar Aspilicueta: We are Chelsea, the club always wants to fight for all the trophies
Pep Guardiola: Man City will not sign anyone in the winter
Ronaldo's smile was like a sarcastic grimace of surrender. Tacchinardi on 0:2 with Inter