Poland

MON tłumaczy się z zakupów dronów bojowych dla wojska

FlyEye. Fot./10. Œwiêtokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej.

Obecnie najpopularniejszymi bezza³ogowcami w Si³ach Zbrojnych RP s¹ systemy FlyEye dostarczane przez Grupê WB. Fot./10. Œwiêtokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej.

Na stronach Sejmu RP zamieszczono odpowiedŸ Ministerstwa Obrony Narodowej na interpelacjê poselsk¹ Anny Pieczarki (Prawo i Sprawiedliwoœæ). Dotyczy dzia³añ zwi¹zanych z zakupami bezza³ogowych systemów powietrznych dla Si³ Zbrojnych RP.

Odpowiedzi, datowanej na 18 lutego, udzieli³ wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Zgodnie z jej treœci¹: …resort obrony narodowej, w ramach obowi¹zuj¹cych ram formalno-prawnych, d¹¿y do jak najwiêkszej mo¿liwoœci zaanga¿owania polskiego przemys³u obronnego w programach modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych RP, w tym uwzglêdniaj¹cych bezza³ogowe statki powietrzne.

Mo¿liwoœci wykorzystania polskiego przemys³u zbrojeniowego w procesie wprowadzania na wyposa¿enie Si³ Zbrojnych RP dronów s¹ okreœlane m.in. w trakcie analizy prowadzonej w ramach procesu oceny wystêpowania podstawowego interesu bezpieczeñstwa pañstwa, która umo¿liwia lokowanie szczególnych zadañ w polskim przemyœle, adekwatnie do poziomu potencja³u i zdolnoœci technologicznych polskich przedsiêbiorców.

Jak wskaza³ minister Wojciech Skurkiewicz, w ostatnich latach zakupiono amerykañskie bezza³ogowce Boeing Insitu BQ-21A Blackjack na podstawie miêdzyrz¹dowej umowy ze Stanami Zjednoczonymi. Zakup sfinansowano program pomocy wojskowej Foreign Military Financing. Wojsko zakupi³o tak¿e FlyEye. Umowê z Grup¹ WB podpisano w lipca 2019 r. Zakupy objê³y równie¿ taktyczne bezza³ogowe aparaty lataj¹ce krótkiego zasiêgu Orlik. Umowê z Polsk¹ Grup¹ Zbrojeniow¹ podpisano w listopadzie 2018 r. Dostawy wystartuj¹ po 2022 r. Zakupiono równie¿ drony klasy mikro MayFly (umowa z Asseco Poland z wrzeœnia 2020 r.).

Dodatkowo zainicjowano postêpowanie przetargowe dotycz¹ce bezza³ogowych aparatów lataj¹cych krótkiego zasiêgu pionowego startu Albatros. Sprzêt przeznaczony jest dla Marynarki Wojennej. Termin sk³adania zg³oszeñ do udzia³u w postêpowaniu przesuniêto na 5 marca. Równolegle traj¹ równie¿ negocjacje z konsorcjum polskich firm, którego liderem jest PGZ, zwi¹zane z zakupem aparatów klasy mini Wizjer. Jak wskaza³ Skurkiewicz, trwa równie¿ „faza realizacyjna” w postêpowaniu na zakup bezza³ogowych aparatów lataj¹cych œredniego zasiêgu Gryf. W fazie analityczno-koncepcyjnej znajduj¹ siê z kolei programy Wa¿ka (klasa mini) i Gladius (poszukiwawczo-uderzeniowy). W dalszej kolejnoœci Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zakup bezza³ogowych aparatów lataj¹cych szczebla operacyjnego Zefir.

Football news:

Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them
Gasperini before the game with Juve: Ronaldo is a real phenomenon, but it would be better if Dybala missed a week or two