Poland

Moja Ukrainka, moja klasa

Nigdy nie mów, gdzie jedziesz na urlop, i nie przyznawaj siê, ¿e bierzesz 500+ – takie wnioski mog³yby wysnuæ Ukrainki mieszkaj¹ce w Polsce z ksi¹¿ki Moniki Sobieñ-Górskiej. Tylko ¿e one zapewne „Ukrainek" nie przeczytaj¹, natomiast my powinniœmy. Bo portret polskiej klasy œredniej, jaki wy³ania siê z tego reporta¿u, jest bardzo interesuj¹cy.

Autorka wpad³a na pomys³ genialny w swojej prostocie i a¿ dziw, ¿e nikt nie zrobi³ tego wczeœniej. Monika Sobieñ-Górska wys³ucha³a zwierzeñ kilkudziesiêciu Ukrainek mieszkaj¹cych w Polsce. „Ukrainka" to dziœ w³aœciwie odpowiednik przedwojennej s³u¿¹cej. Wielkomiejska klasa œrednia, mówi¹c o paniach dbaj¹cych o jej mieszkania, domy i dzieci, u¿ywa czêsto okreœlenia „moja Ukrainka". Protekcjonalnego i uprzedmiotowiaj¹cego. Mówi¹c „moja Ukrainka" mo¿na pokazaæ swój status spo³eczny.

Obraz, jaki wy³ania siê z tych rozmów, jest niejednoznaczny. Wci¹¿ drzemie w Polakach wiele kompleksów i ksenofobii, ale nasze spo³eczeñstwo szybko siê zmienia. Oswaja siê z przybyszami z zagranicy, zaczyna ich lepiej traktowaæ i doceniaæ. Autorka rozmawia³a zarówno z kobietami sprz¹taj¹cymi w domach, jak i pracownicami korporacji. Takimi, które s¹ w naszym kraju kilka lat, i takimi, co mieszkaj¹ u nas dwie dekady. Niektóre ich obserwacje s¹ wrêcz kapitalne, np. taka, ...

Football news:

Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record
Ludicrous omission of the Champions League match: the Brugge forward did not want to transfer to the bus, and he was kicked out