Poland

Modlitwy na stulecie urodzin Jana Pawła II

Inicjatywy modlitewne, wychowawcze i artystyczne jako wyraz podziêkowania za ¿ycie i dzia³alnoœæ papie¿a Jana Paw³a II.

2,5 tys. inicjatyw modlitewnych i charytatywnych, naukowych, artystycznych oraz edukacyjnych i wychowawczych w 35 krajach na szeœciu kontynentach – to efekt projektu „Dar na stulecie". Realizowany by³ on w zwi¹zku ze stuleciem urodzin œw. Jana Paw³a II. £¹cznie wziê³o w nim udzia³ 157 tys. 750 osób m.in. w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Bia³oruœ, Ukraina, USA i Polska.

Projekt „Dar na stulecie" polega³ na stworzeniu „duchowego pomnika" wdziêcznoœci za ¿ycie papie¿a. Realizacja projektu pocz¹tkowo planowana by³a na ca³y rok stulecia urodzin œw. Jana Paw³a II pocz¹wszy od 18 maja 2019 do 18 maja 2020 r.

Z uwagi na pandemiê koronawirusa czas trwanie projektu przed³u¿ono do koñca 2020 r. Pomys³odawc¹ akcji by³ zmar³y 31 grudnia 2020 r. o. Maciej Ziêba OP.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7