Poland

Modernizacja według premiera

Mateusz Morawiecki

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Prawdziwym powodem sporów na prawicy s¹ niemo¿liwe do pogodzenia wizje tego, jak Polska ma siê rozwijaæ. Spór o wêgiel jest tego symbolem.

Jaros³aw Kaczyñski stara siê wyciszyæ konflikty koalicyjne. Spotka³ siê ze Zbigniewem Ziobr¹ i Jaros³awem Gowinem, by wys³aæ pojednawcze sygna³y i powtórzyæ to, co powiedzia³ PAP: by koalicja trwa³a, ka¿dy – on równie¿ – musi zrobiæ krok wstecz (nazwa³ to samoograniczeniem).

Z politycznego punktu widzenia to racjonalne. Wczeœniejsze wybory nie s¹ na rêkê obozowi w³adzy. Mog¹ siê skoñczyæ utrat¹ w³adzy przez PiS, a dla koalicjantów wypadniêciem za sejmow¹ burtê. Jak pisa³em we œrodê, oznacza to koniecznoœæ szukania przez nich nowych politycznych konstelacji. Ale nie teraz. S¹ skazani na polityczny konflikt, ale op³aca im siê go odwlec.

Oprócz tego koalicjantów dziel¹ ró¿nice programowe, a œciœlej – wizja modernizacji Polski. Jak zauwa¿y³ w „Plusie Minusie" Piotr Zaremba, kluczowy by³ sprzeciw Solidarnej Polski wobec strategii transformacji energetycznej rz¹du, bo dotyczy³ w³aœnie modernizacji. PiS stara siê zachowaæ konserwatywn¹ agendê, broniæ chrzeœcijañskiego œwiata, nie dopuœciæ do szerzenia siê lewicowych ideologii, ale równoczeœnie modernizowaæ gospodarkê, infrastrukturê, cywilizacjê materialn¹. Innymi s³owy wierzy, ¿e da siê przeprowadziæ po³owiczn¹ modernizacjê – zmieniæ warunki ¿ycia ludzi, styl ¿ycia obywateli, nie dokonuj¹c albo hamuj¹c przemiany obyczajowe.

Ziobryœci nie wierz¹, ¿e da siê zrobiæ tylko pó³ kroku. Uwa¿aj¹, ¿e zielona transformacja to nie tylko pieni¹dze, ale te¿ zmiana myœlenia, priorytetów, postawienie ekologii w centrum uwagi. To poci¹gnie zmiany w patrzeniu na zwyczaje, tradycje, ale te¿ moralnoœæ. Wêgiel staje siê symbolem sprzeciwu wobec zmiany, której nadejœcie trzeba odwlec, a nie przyspieszaæ.

Podejœcie do Unii Europejskiej i Zachodu jest pochodn¹ tego sporu. Ziobryœci zdaj¹ siê widzieæ w Unii narzêdzie ideologicznej opresji – w s¹downictwie, energetyce czy obyczajach.

Umiarkowana czêœæ PiS i Porozumienie wierz¹ w polsk¹ wersjê modernizacji. Chc¹ z Unii tego, co pasuje do konserwatywnej wizji œwiata, pozosta³ym rzeczom chc¹ siê sprzeciwiaæ.

Te podzia³y s¹ trochê inne ni¿ partyjne. Sam Kaczyñski czêsto zdaje siê byæ bli¿szy punktowi widzenia ziobrystów, choæ jako polityk ukszta³towany przez PRL ma wci¹¿ wielki sentyment do Zachodu, poziomu jego zamo¿noœci i rozwoju cywilizacyjnego. Mimo taktycznych i politycznych sporów miêdzy nimi wizja Morawieckiego i Porozumienia Gowina wydaje siê byæ podobna. A podzia³ wykracza te¿ poza obóz w³adzy. SP bli¿ej tu do Konfederacji. Z kolei wizjê modernizacji Gowina i Morawieckiego podziela Koalicja Polska z PSL, a nawet konserwatyœci z Platformy Obywatelskiej, dla których „non possumus" jest rewolucja obyczajowa.

Która wizja wygra? Czy Morawieckiemu uda siê przekonaæ wiêkszoœæ PiS? Powo³anie rady politycznej przy premierze, z³o¿onej g³ównie ze starszych, lojalnych wobec Jaros³awa Kaczyñskiego polityków, mo¿e byæ takim sygna³em. I wreszcie, czy to poparcie mo¿e wykraczaæ poza obóz w³adzy. Bo to mog³oby go politycznie wzmocniæ.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR