Poland

Model z USA: W Polsce jest ok. 44,5 tys. zakażeń na dobę

Covid-19

Mobilny punkt testowania na obecnoϾ koronawirusa

Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Zaktualizowany 22 paŸdziernika model rozwoju epidemii koronawirusa opracowany przez Instytut Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia (IMHE) przy uniwersytecie waszyngtoñskim wskazuje, ¿e w Polsce do lutego 2021 roku na COVID-19 umr¹ 38922 osoby - wed³ug poprzedniej prognozy liczba ofiar COVID-19 w Polsce mia³a byæ ni¿sza, i wynosi³a 35277 osób. Dotychczas w Polsce zmar³o 4019 chorych na COVID.

Z obecnej prognozy wynika, ¿e przy z³agodzeniu obostrzeñ w Polsce do lutego 2021 roku na COVID mog³oby umrzeæ nawet ok. 116 tysiêcy osób, a w przypadku powszechnego stosowania masek liczba zgonów do 1 lutego wynios³aby ok. 23,7 tysi¹ca.

Prognoza dotycz¹ca stanu obecnego wskazuje, ¿e szczyt jeœli chodzi o dobow¹ liczbê zgonów (ok. 496) Polska osi¹gnie 4 grudnia. Przy ³agodzeniu obostrzeñ liczba zgonów dosz³aby do 1975 na dobê 4 stycznia - wskazuje model.

Jeœli chodzi o dobow¹ liczbê zaka¿eñ (zarówno tych wykrywanych testami, jak i tych niewykrytych), to - wed³ug modelu IMHE - obecnie notujemy ich w Polsce ok. 44,5 tysi¹ca (wed³ug oficjalnych danych najwy¿szy, dobowy przyrost liczby zaka¿eñ wyniós³ w Polsce 12107 - i zanotowano go 22 paŸdziernika). W przypadku ³agodzenia obostrzeñ liczba ta dosz³aby do niemal 320 tysiêcy 17 grudnia. W obecnej prognozie szczyt jeœli chodzi o liczbê zaka¿eñ na dobê osi¹gniemy w po³owie listopada - bêdzie ich wówczas ok. 80 tysiêcy.

Football news:

Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two
Suarez's Italian language examiners were suspended for 8 months. An investigation is underway against the Director of Juve Paratici
Zinedine Zidane: I Never felt untouchable at Real Madrid. Criticism is normal
Marca made a Grand Declaration of love to Ramos. On the front page-100 reasons to extend Sergio's contract with Real Madrid
Manchester United can invite Tuchel. The coach of PSG is Interested
Napoli stadium renamed in honor of Maradona
The 2021 club world Cup will be held in Japan at the end of the year. 7 teams will play in it