Poland

Model z USA: Do 20 stycznia 7,5 mln nowych zakażeń w Stanach

Liczba zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 w USA mo¿e osi¹gn¹æ 20 mln do 20 stycznia, dnia inauguracji nowego prezydenta USA - wynika z modelu opracowanego przez Washington University w St. Louis.

- Nawet niewielkie zwiêkszenie norm dystansowania spo³ecznego mo¿e mieæ du¿y efekt na liczbê zaka¿eñ koronawirusem, które bêdziemy obserwowaæ przez kolejne dwa i pó³ miesi¹ca - podkreœli³ wspó³twórca modelu, Raphael Thomadsen.

W przypadku, gdyby kontakty spo³eczne zredukowano do 50 proc. kontaktów przed pandemi¹, do koñca stycznia liczba zaka¿eñ w USA by³aby o 5 mln ni¿sza - wskazuje model.

Football news:

Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable