Poland

Mniej zakażeń, ale jeszcze nie czas na znoszenie obostrzeń

Fotorzepa/ Piotr Guzik

Zmniejsza siê liczba zachorowañ, ale pod wzglêdem zgonów spowodowanych Covid-19 Polska wci¹¿ jest w europejskiej czo³ówce.

Tylko w trzech krajach UE liczba zgonów na koronawirusa na 100 tysiêcy mieszkañców w ci¹gu 14 dni by³a wy¿sza ni¿ w Polsce. To Czechy, Bu³garia i S³owenia – poinformowa³o w poniedzia³ek Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób. Wspó³czynnik ten w ci¹gu ostatnich dwóch tygodni nie uleg³ zmianie.

Krajowe dane pokazuj¹ jednak, ¿e sytuacja zaczyna siê poprawiaæ. Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o w poniedzia³ek o 5733 nowych zaka¿eniach i 121 zgonach. I choæ z danych resortu zdrowia wynika, ¿e œrednia dobowa liczba zaka¿eñ w listopadzie wynios³a 20 196, to pierwszy raz od 14 listopada liczba aktywnych przypadków spad³a poni¿ej 400 tys. – Widaæ, ¿e wprowadzone obostrzenia przynosz¹ efekty – mówi „Rzeczpospolitej" prof. W³odzimierz Gut, wirusolog. Dodaje jednak, ¿e poniedzia³ek nie jest w³aœciwym dniem do formu³owania tez dotycz¹cych sytuacji epidemiologicznej. – W weekend zawsze robi siê mniej testów i liczba zaka¿eñ jest mniejsza – podkreœla.

Radoœci nie ukrywa premier Mateusz Morawiecki. – Dane nie k³ami¹. Proszê spojrzeæ na wykres. Wygrywamy z epidemi¹! Liczba zaka¿eñ spada! – napisa³ entuzjastycznie w mediach spo³ecznoœciowych.

– Nie wpada³bym w euforiê. Obostrzenia musz¹ byæ przestrzegane a¿ do czasu, gdy nie odzyskamy kontroli nad epidemi¹ – mówi jednak prof. Gut. – Tak bêdzie dopiero wtedy, gdy dobowa liczba zaka¿eñ spadnie poni¿ej tysi¹ca przypadków.

Zdaniem eksperta optymistyczne s¹ natomiast dane o zmniejszaj¹cej liczbie zgonów. – Wydaje siê, ¿e szczyt œmiertelnoœci mamy za sob¹. Jest on opóŸniony w stosunku do liczby zaka¿eñ o dwa–trzy tygodnie – t³umaczy. – Rekordów nie powinno ju¿ byæ, ale trzeba siê liczyæ z tym, ¿e w niektóre dni liczba ofiar bêdzie zbli¿a³a siê do 500 dziennie – zaznacza.

By tego unikn¹æ, rz¹d uruchomi³ program #DomowaOpiekaMedyczna, który polega na zdalnym monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów. – Zdecydowaliœmy siê razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim, ¿e taka dostêpnoœæ do pulsoksymetru od pañstwa dla obywatela bêdzie zapewniona dla ka¿dego, kto ma dodatni wynik testu – mówi³ podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Zdalny monitoring ma sprawiæ, ¿e ciê¿ko chorzy pacjenci bêd¹ wczeœniej trafiali do szpitali.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years