Poland

Mniej ropy z OPEC+ także w przyszłym roku

Adobe Stock

Po d³ugich i dramatycznych rozmowach, które omal nie zakoñczy³y siê fiaskiem, eksporterzy ropy z porozumienia OPEC+ ustalili zasady sprzeda¿y na 2021 r. Zadecydowa³ strach przed rop¹ ³upkow¹ z USA.

Od stycznia sojusz OPEC + zwiêkszy wydobycie o 500 tys. bary³ek dziennie, a nastêpnie co miesi¹c bêdzie weryfikowa³ kwotê – tak¹ decyzjê podjêli ministrowie dwudziestu cz³onków porozumienia o redukcji wydobycia, na czele z Arabi¹ Saudyjsk¹ i Rosj¹.

Kwoty ka¿dego uczestnika OPEC+ pozostan¹ takie same – przy czym Rosja bêdzie mog³a zwiêkszyæ produkcjê o 125 tys. bary³ek dziennie – powiedzia³ szef resortu energii Aleksander Nowak, cytowany przez finanz.ru.

Œwiatowe zapotrzebowanie na ropê jest obecnie o 9 milionów bary³ek dziennie mniejsze od popytu sprzed kryzysu pandemicznego. Codzienne dostawy z OPEC + niemal ca³kowicie to rekompensuj¹: sojusz pompuje o 7,7 miliona bary³ek ropy dziennie mniej.

Siedziba OPEC w Wiedniu/Bloomberg

– Pierwotny plan zak³ada³ zwiêkszenie produkcji od stycznia o 2 mln bary³ek dziennie, ale taki krok by³by „niebezpieczny” dla rynku – przyzna³ Nowak.

Arabia Saudyjska zaproponowa³a powstrzymanie siê od nowych dostaw i utrzymanie obecnych kwot do koñca marca 2021 r, ale sprzeciw pojawi³ siê ze strony Rosji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W czwartek rosyjski minister odby³ zamkniête spotkanie z szefami najwiêkszych rosyjskich koncernów naftowych. Zdecydowano na nim, by zawalczyæ o choæby stopniowe zwiêkszenie produkcji.

Jednak negocjacje sta³y w miejscu. W ci¹gu ostatnich trzech dni nie uda³o siê zbli¿yæ stanowisk. Ostateczne negocjacje, pierwotnie zaplanowane na 1 grudnia, by³y dwukrotnie odk³adane, a kiedy ju¿ siê rozpoczê³y, prawie przerodzi³y siê w skandal. Minister energetyki Arabii Saudyjskiej, ksi¹¿ê Abdulaliz bin Salman, odmówi³ przewodniczenia konferencji, pozostawiaj¹c Nowaka – drugiego wspó³przewodnicz¹cego samego z problemem.

Wtedy Rosjê wspar³y Zjednoczone Emiraty Arabskie i, jak podaj¹ Ÿród³a Kommiersanta, jednym z argumentów by³o to, ¿e wzrost cen ropy powy¿ej 50 dolarów za bary³kê pozwoli³by amerykañskim firmom ³upkowym na zabezpieczenie finansowe czêœci ich produkcji i przyspieszenie powrotu na rynek.

Magazyny ropy na terenie rafinerii Saudi Aramco w Ras Tanura, Arabia Saudyjska/Bloomberg

I tak ustalono, ¿e od stycznia 2021 r ³¹czna kwota redukcji wydobycia ropy przez OPEC + zmniejszy siê z 7,7 mln bary³ek do 7,2 mln bary³ek dziennie. W przysz³oœci sojusz planuje powstrzymaæ siê od gwa³townych ruchów, zwiêkszaj¹c wydobycie nie wiêcej ni¿ o 0,5 mln bary³ek dziennie.

– Ta decyzja to ustêpstwo ze strony krajów, które opowiada³y siê za wzrostem produkcji – zauwa¿a Dmitrij Marinczenko z Fitch. Podkreœla jednak, ¿e wzrost jest nieznaczny w porównaniu z iloœci¹, która pojawi³yby siê na rynku, gdyby kraje przestrzega³y kwot okreœlonych w kwietniowym porozumieniu. „O ile popyt nie za³amie siê z powodu dalszego zaostrzania obecnych œrodków kwarantanny, rynek prawdopodobnie pozostanie w stanie deficytu, co powinno wspieraæ ceny” – uwa¿a analityk Fitch.

– Chocia¿ OPEC + nie móg³ obejœæ siê bez dramatycznych zakrêtów, to nie mieli tam innego wyjœcia, jak kontynuowaæ porozumienie, oceni³ w Bloomberg TV, Francisco Blanche, szef dzia³u badañ rynków surowcowych w Bank of America. Ropa marki europejskiej Brent podro¿a³a w listopadzie o 24 proc. i zbli¿a siê do 50 dol za bary³kê. OPEC + „nie chce, aby ceny by³y znacznie wy¿sze od obecnych”, poniewa¿ „obawia siê, ¿e rynek nie przetrwa powrotu ropy ³upkowej” – mówi Blanche.

W pi¹tek rano rynki zareagowa³y wzrostami na ustalenia OPEC+. Ceny wszystkich marek ropy posz³y w górê, podobnie jak akcje spó³ek naftowych. Brent zyska³a 1,95 proc. i kosztowa³a 49,66 dol/bary³ka a amerykañska WTI – 46,41 dol. (+1,69 proc.).

Football news:

Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events
Milan will announce the signing of Mandzukic and Tomori this week
Leonardo on Messi at PSG: We are not at the negotiating table, but the chair is reserved. Such a player is always on our lists
Leonardo on the contracts of Neymar and Mbappe: We are not going to beg them to stay. But I have a good feeling