Poland

Mniej bankructw, ale sytuacja firm wciąż słaba

Warszawa

Bloomberg

W styczniu upad³oœæ og³osi³y 34 firmy , czyli niemal o jedn¹ pi¹t¹ mniej w porównaniu z grudniem i a¿ o po³owê mniej ni¿ przed rokiem.

Tak wynika z danych KUKE. Niewyp³acalnoœæ firm spad³a dok³adnie o 19,0 proc. w porównaniu z grudniem i a¿ o 45,2 proc. w stosunku do stycznia ubieg³ego roku.

Liczba og³oszonych restrukturyzacji wynios³a 109, notuj¹c spadek o 24,8 proc. w skali miesi¹ca, natomiast w porównaniu ze styczniem 2020 r. by³o prawie cztery razy wiêcej przypadków (+275,9 proc.). Liczba niewyp³acalnoœci (postepowañ upad³oœciowych i restrukturyzacyjnych) siêgnê³a 143, a wiêc by³a ni¿sza o 23,5 proc. ni¿ w grudniu, ale o 70,2 proc. wiêksza ni¿ przed rokiem. Suma niewyp³acalnoœci z ostatnich 12 miesiêcy zwiêkszy³a siê na koniec stycznia do kolejnego rekordowego poziomu 1394 – to o 52 przypadki wiêcej (3,9 proc.) ni¿ miesi¹c wczeœniej.

Jak wskazuje Tomasz Œlagórski, wiceprezes KUKE styczeñ przyniós³ nieznaczne ograniczenie skali niewyp³acalnoœci firm w porównaniu z ostatnim miesi¹cem ubieg³ego roku. Jednak w ujêciu krocz¹cym trend jest ca³y czas rosn¹cy, st¹d nale¿y oczekiwaæ, ¿e spadek liczby niewyp³acalnoœci w skali miesi¹ca jest przejœciowy i stopniowo bêdzie ich przybywaæ

W ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy og³oszono ich prawie 900 i stanowi¹ one 64 proc. wszystkich przypadków niewyp³acalnoœci, podczas gdy przed rokiem ten odsetek by³ o 20 pkt proc. ni¿szy.

- Jak wskazujemy od kilku miesiêcy, to efekt wprowadzonej w czerwcu 2020 r. uproszczonej procedury – w styczniu by³a ona wykorzystywana w ponad 80 proc. restrukturyzacji - mówi Œlagórski.

- Szerszy obraz, jaki wy³ania siê z analizy szkodowoœci w KUKE, nie sk³ania na razie do pesymizmu, poniewa¿ kontrahenci naszych klientów wywi¹zuj¹ siê na czas z zobowi¹zañ finansowych i dotyczy to rynku krajowego oraz eksportu. Trzeba braæ jednak pod uwagê, ¿e w portfelu KUKE dominuj¹ przedsiêbiorstwa przemys³owe i handlowe, a niewielki jest udzia³ sektora us³ug najsilniej dotkniêtego pandemi¹ dodaje.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals