Poland

Młode Polki wybierają lewicę

W 2020 roku odsetek m³odych Polek, które deklarowa³y lewicowe sympatie, wzrós³ ponaddwukrotnie w porównaniu z badaniami z roku poprzedniego. Sonda¿ CBOS.

CBOS, który kilka dni temu przedstawi³ badania wskazuj¹ce na znaczny wzrost sympatii lewicowych wœród m³odych ludzi, sprawdzi³, ¿e na ten stan wp³ywaj¹ przede wszystkim kobiety w wieku 18-24 lata.

Czytaj tak¿e:

Sonda¿ CBOS: M³odzie¿ ostro skrêca na lewo

W ci¹gu ostatnich 5 lat odsetek m³odych kobiet, które deklaruj¹ lewicowe pogl¹dy, wzrós³ z 9 do 40 pkt. proc.

Wœród mê¿czyzn 18-24 takie sympatie deklaruje 22 proc. badanych.

Systematycznie mala³a liczba Polek o pogl¹dach centrowych (z 37 do 20 pkt. proc.) oraz prawicowych (z 21 do 17 pkt. proc.).

Od 2015 roku zmala³a tak¿e znacznie liczba kobiet w wieku 18-24 lata, które nie by³y zdecydowane, jaka popieraj¹ opcjê. Wed³ug badania z 2016 roku nie mia³o zdania na ten temat a¿ 43 proc. ankietowanych kobiet w tym wieku.

ród³o: CBOS

40 proc. sympatyczek lewicy w wieku 18-24 to najwy¿szy wynik w historii badañ i skok o ponad po³owê w stosunku do roku 2019.

Football news:

Cavani's goal to Tottenham was cancelled out after VAR due to McTominay's go-ahead
Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun