Poland

Mistrzowie świata w Lublinie

Sobotnie Suzuki Boxing Night w lubelskim Centrum Spotkania Kultur z udzia³em dwóch rosyjskich mistrzów œwiata zapowiada siê bardzo ciekawie.

Boks olimpijski z powodu pandemii prze¿ywa trudne czasy. W ubieg³ym roku odwo³ano kwalifikacje do igrzysk w Tokio, z tych samych przyczyn nie doszed³ do skutku olimpijski turniej, wiêc tym bardziej roœnie znaczenie takich imprez, jak Suzuki Boxing Night, organizowanych wspólnie z Polskim Zwi¹zkiem Bokserskim.

Sobotnia, czwarta ju¿ edycja tej imprezy zapowiada siê szczególnie okazale, bo znakomity sk³ad przywioz¹ do Lublina Rosjanie. Na czele rosyjskiego zespo³u s¹ dwaj aktualni mistrzowie œwiata z Sankt Petersburga (2019), Gleb Bakszi (75 kg) i Muslim Gad¿imagomiedow (91 kg), powa¿ni kandydaci do olimpijskich laurów. Oprócz Rosjan bêd¹ te¿ Litwini, Czesi, Jordañczycy i Estoñczyk, oraz reprezentanci Polski, z Damianem Durkaczem, nasz¹ nadziej¹ na igrzyska w Tokio.

21- letni Durkacz, aktualny mistrz Polski w wadze 63 kg ma za sob¹ jedn¹ wygran¹ walkê w przerwanych z powodu pandemii ubieg³orocznych kwalifikacjach w Londynie i od awansu na igrzyska dzieli go tylko jedno zwyciêstwo. Kwalifikacje dla Europy maj¹ byæ dokoñczone pod koniec kwietnia.

W Lublinie piêœciarz z Knurowa zmierzy siê z wicemistrzem Rosji, Aleksiejem Mazurem i to mo¿e byæ jeden z najciekawszych pojedynków tej gali. Walcz¹cy z odwrotnej pozycji Mazur ma sob¹ starty w World Boxing Super Series, ma te¿ na koncie wygran¹ z Durkaczem, ale w najbli¿sz¹ sobotê, to nie on bêdzie faworytem.

Z polskich kadrowiczów zobaczymy te¿ Paw³a Bracha i Jaros³awa Iwanowa (obaj 57 kg), Mateusza Goiñskiego (75 kg), Daniela Adamca (81 kg), Tomasza NiedŸwiedzkiego (91 kg), oraz dwukrotnego mistrza Polski najciê¿szej kategorii (+91 kg), 22 -letniego Oskara Safariana, kolegê klubowego Durkacza.

Goœciem honorowym Suzuki Boxing Night IV bêdzie nowo wybrany prezydent AIBA (Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Boksu Amatorskiego), Rosjanin Umar Kremlew.

Transmisja w TVP Sport. Sobota 18.45.

Program Suzuki Boxing Night IV

57 kg: Pawe³ Brach (Polska) -  Edgaras Skurdelis (Litwa)


57 kg: Jaros³aw Iwanow (Polska) -  Dimitri Szipowski (Rosja)


63 kg: Damian Durkacz – Aleksiej Mazur (Rosja)


63 kg: Gabi³ Mamiedow (Rosja) - Petr Nowak (Czechy)


75 kg: Mateusz Goiñski (Polska) -  Milos Bartl (Czechy) 


75 kg: Gleb Bakshi (Rosja) - Vitautas Balsis (Litwa) 


81 kg: Daniel Adamiec (Polska) -  Stiven Aas (Estonia) 


91 kg: Muslim Gadzimagomiedow (Rosja) - Hussein Iashaish Hussein Ashaish (Jordania)


91 kg: Tomasz NiedŸwiecki (Polska) - Tadas Tomasauskas (Litwa) 


+ 91 kg: Iwan Weriasow (Rosja) -  Ahmad Suleiman Abdulraheem Alteimat (Jordania)


+ 91 kg: Oskar Safarian (Polska) - Martin Pinc (Czechy)

Football news:

Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona
Messi has 22 (18+4) points in 23 games for Barca in La Liga
Nemanja Matic: For Manchester United, every game is a final. We will lose points - it will be difficult to catch up with City
Fortune has issued a form in support of the pubs of Dusseldorf. It is stylized as a uniform of waiters
PSG wants to sign Messi, Depay, Wijnaldum, Alaba and Hyusay as free agents
Stefano Pioli: Milan must step on the gas. The match with Roma will be for 6 points
Guardiola about 2:1 with West Ham: City realized that a beautiful victory is not worth waiting for, after 15 minutes