Poland

Mistrzostwa świata w Oberstdorfie. Ciężka praca i dobra zabawa

Sporty zimowe

Piotr ¯y³a, Andrzej Stêka³a, Kamil Stoch i Dawid Kubacki

Br¹zowa czwórka z Polski. Od lewej: Piotr ¯y³a, Andrzej Stêka³a, Kamil Stoch i Dawid Kubacki

AFP

Piotr ¯y³a i dru¿yna skoczków to polscy bohaterowie mistrzostw œwiata w Oberstdorfie. Z³oto i br¹z zdobyte, norma wykonana.

Ostatnia skokowa konkurencja niemieckich mistrzostw – rywalizacja dru¿yn na du¿ym obiekcie – znów da³a powód, by chwaliæ Polaków za to, co robi¹ ostatnimi czasy niemal bez zaciêæ: skacz¹c we czwórkê pod flag¹ bia³o-czerwon¹ mobilizuj¹ siê bardziej i robi¹ niekiedy nawet wiêcej ni¿ indywidualnie.

Tak by³o w sobotê na Schattenbergschanze, gdy zdobyli br¹zowe œnie¿ynki w jednym z najbardziej wyrównanych i emocjonuj¹cych konkursów mistrzowskich od lat. Po pi¹tkowym konkursie, który pozostawi³ osad niespe³nienia, gdy¿ Piotr ¯y³a mia³ medal na czubek narty, ale po³¹czenie wyj¹tkowo niesprzyjaj¹cej pogody, zmiany po³o¿enia belki startowej, pewnej niedoskona³oœci przeliczników za wiatr oraz ocen sêdziowskich sprawi³y, ¿e nie wygra³, choæ by³ blisko.

W konkursie dru¿ynowym wyrówna³ rachunki ze skoczni¹ i rywalami w ten sposób, ¿e mia³ najwy¿sz¹ notê indywidualn¹, dwa piêkne skoki po 139 m nie pozostawi³y w tej kwestii ¿adnych w¹tpliwoœci. Wa¿ne by³o jednak to, ¿e ponad œredni¹ wzniós³ siê tak¿e Andrzej Stêka³a, ¿e prawie wróci³ dawny Kamil Stoch i dzielnie walczy³ z nieprzychylnoœci¹ wiatrów Dawid Kubacki.

w jedno popo³udnie

Polacy prowadzili przed fina³owym skokiem, jednak z³ota nie by³o, gdy¿ trochê lepsi okazali siê Niemcy (z niezawodnym tej zimy w ka¿dych wielkich zawodach Karlem Geigerem) i Austriacy. G³oœna radoœæ ¯y³y i spó³ki na podium kaza³a jednak wierzyæ, ¿e kibicowskie spojrzenie na wynik, czyli lekki zawód, nie dotyczy³o polskich medalistów. Stanêli na podium MŒ, w dru¿ynie ju¿ czwarty raz od 2013 roku, po raz kolejny udowodnili, ¿e od czasu zakoñczenia biegowej kariery przez Justynê Kowalczyk narciarstwo klasyczne w Polsce to skoki, choæ o innych formach wykorzystania nart nikt nie zapomina.

O to, kto zosta³ bohaterem reprezentacji, pytaæ nie trzeba. Piotr ¯y³a zrobi³ show, jego nieco chaotyczna, lecz pozytywna energia dzia³a³a na innych, a tyle uproszczony, co skuteczny przepis na sukces: „Liczy siê ciê¿ka praca i dobra zabawa", zapewne przekona³ wielu rodaków. Prezes Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego Apoloniusz Tajner spytany przez „Rz" o to, czy w cieniu medali skoczków da³o siê zobaczyæ inne osi¹gniêcia, z w³aœciwym sobie optymizmem znalaz³ pozytywy.

Pochwali³ debiut kombinatora Andrzeja Szczechowicza, rocznik 2000 (– Pod wzglêdem biegowym jest ju¿ wœród najlepszych. Bardzo dobry kandydat na przysz³oœæ. Dobrze, ¿e by³ w tej imprezie, bo za rok s¹ igrzyska olimpijskie – mówi³ prezes). Wyró¿ni³ miêdzydyscyplinarne wsparcie drugiego kombinatora, Szymona Kupczaka. – Zauwa¿yliœmy, ¿e ma mocno zniszczony kombinezon skokowy, który przepuszcza³ zbyt wiele powietrza, wiêc skoczkowie uszyli mu w jedno popo³udnie ca³y nowy kombinezon. Mieli ze sob¹ wszystkie potrzebne materia³y, maszyny do szycia i szablony. Tak go zmotywowali, ¿e by³ nawet 11. po skokach – przypomnia³ szef PZN.

Kierunek Planica

Nie narzeka³ na doœæ odleg³e miejsca m³odych biegaczek, dla których szczytem sezonu by³y mistrzostwa œwiata juniorek i U-23 w Vuokatti, gdzie Monika Skinder i Izabela Marcisz zosta³y mistrzyniami. Pochwali³ te¿ biegaczy za sprint dru¿ynowy, w którym awansowali do fina³u.

Mistrzostwa zakoñczy³y siê totalnym sukcesem Norwegii, w biegach Therese Johaug i Johannes Hoesflot Klaebo wziêli po cztery z³ote medale, wiêc z koronacj¹ królowej i króla nart problemów nie by³o. Trzeba by³o m.in. uskrzydlonego Piotra ¯y³y, by w mêskich skokach hierarchia by³a jednak inna.

Ci¹g dalszy skoków z udzia³em bohaterów MŒ w Oberstdorfie nast¹pi dopiero pod koniec marca w Planicy. Zastêpstw za odwo³any turniej Raw Air nie bêdzie. Bêdzie jeden wiêcej konkurs indywidualny w lotach na Velikance. Program fina³u PŒ wyd³u¿y siê o dzieñ – w czwartek 25 marca odbêdzie siê konkurs dodatkowy, potem jak zawsze: konkurs indywidualny w pi¹tek, dru¿ynowy w sobotê i po³¹czony z wrêczaniem Kryszta³owych Kul wielki fina³ z udzia³em najlepszej trzydziestki PŒ w niedzielê 28 marca.

Polscy kibice mog¹ jednak zobaczyæ w akcji wiêkszoœæ skoczków z kadry Michala Doležala podczas dwóch konkursów Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem 13 i 14 marca. Trzej mistrzowie: Stoch, Kubacki i ¯y³a, w tych zawodach nie wystartuj¹, ale mo¿na œmia³o zak³adaæ, ¿e nie porzuc¹ nart na dwa tygodnie i pojawi¹ siê nieraz na Wielkiej Krokwi, by podtrzymaæ formê przed wyjazdem na loty do Planicy.

Koñcowa klasyfikacja medalowa MŒ

(z³oto, srebro, br¹z, razem)
1. Norwegia 13-12-6 (31);
2. Austria 4-1-2 (7);
3. Szwecja 2-2-3 (7);
4. Niemcy 2-2-2 (6);
5. Rosja 1-2-2 (5);
6. S³owenia 1-1-4 (6);
7. Polska 1-0-1 (2);
8. Finlandia 0-2-1 (3);
9. Japonia 0-1-2 (3).
10. Szwajcaria 0-1-0 (1);
11. Francja 0-0-1 (1)

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR