Poland

Mistrzostwa Europy w Toruniu. Michał Haratyk rozwiąże worek

Micha³ Haratyk

Micha³ Haratyk

AFP

Micha³ Haratyk poczu³ dobre emocje i bez problemu awansowa³ do fina³u konkursu pchniêcia kul¹. Miotacz z Kiczyc mo¿e otworzyæ polski worek z medalami.

Organizatorzy halowych mistrzostw Europy zaplanowali na pi¹tek piêæ fina³ów. Ca³y dzieñ o medale rywalizuj¹ piêcioboistki Adrianna Su³ek i Paulina Ligarska, a wieczorem do walki o podium wkrocz¹ biegaj¹cy na 1500 metrów Marcin Lewandowski i Micha³ Rozmys oraz Haratyk.

- Przed startem nie czu³em siê zbyt pewnie, ale kiedy wszed³em do ko³a, od razu poczu³em pozytywny stres - mówi Haratyk, który jest tej zimy zdecydowanym europejskich list, a podczas porannych eliminacji pchn¹³ kulê poza granicê dwudziestego pierwszego metra ju¿ w drugiej próbie.

Awans do po³udniowych pó³fina³ów biegu na 400 metrów wywalczyli Kajetan Duszyñski (46.94) i Justyna Œwiêty-Ersetic (52.06). Dobry poranek mia³ te¿ Adrian Œwiderski, który zaj¹³ czwarte miejsce w eliminacjach trójskoku (16.45 m). Wyprzedzili go tylko faworyci.

Joanna JóŸwik (2:05.19) bieg eliminacyjny na 800 metrów wygra³a z takim luzem, ¿e kilka metrów przed met¹ jeszcze zwolni³a i spojrza³a na tablicê wyników. Awans wywalczy³y te¿ Angelika Cichocka (2:04.06) oraz Anna Wielgosz (2:02.79), dziêki czemu w pó³fina³ach zobaczymy trzy Polki.

Rywalizacjê w Toruniu na eliminacjach zakoñczyli kulomiot Jakub Szyszkowski (20.12 m) oraz specjalizuj¹ce siê w biegu na 1500 metrów Klaudia Kazimierska (4:18.24) i Martyna Galant (4:12.08), która na pi¹tym okr¹¿eniu potknê³a siê o nogi rywalki. Pocz¹tek sesji popo³udniowej o 19:00.

Football news:

Coach of Slavia pro ban Kudely: He was punished without having proof. I can't believe it. This precedent will play a huge role in the future
Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed