Poland

Mistrzostwa Europy w Toruniu. Mechaniczna pomarańcza

Femke Bol oraz Lieke Klaver s¹ faworytkami biegu na 400 metrów podczas mistrzostw Europy w Toruniu. - Nie szykujemy ¿adnej zespo³owej taktyki - zapewnia ta pierwsza w rozmowie z „Rz”. Holenderki mog¹ te¿ zdetronizowaæ polsk¹ sztafetê.

Odpowiadam wam rola faworytek?

Klaver: Bycie faworytem jest dla nas now¹ spraw¹, ale czujê siê dziêki temu pewna i zrelaksowana.

Bol: To dla mnie coœ nowego, ale bardzo siê cieszê z tej sytuacji. Dobrze przyje¿d¿aæ na wielk¹ imprezê w tak doskona³ej formie.

Wyobra¿acie sobie pokonanie Polek w ich w³asnej hali?

Bol: Du¿¹ ró¿nicê robi to, ¿e na trybunach nie bêdzie kibiców. Walka z Polkami oraz Justyn¹ Œwiêty-Ersetic przy wrzawie i dopingu by³aby czymœ niesamowitym dla nas obu. Mam nadziejê, ¿e uda nam siê to zrobiæ innym razem.

Klaver: S³ysza³am o waszej sztafecie mnóstwo ciekawych historii i wiem, ¿e Polki s¹ œwietne zawsze, kiedy niesie je doping kibiców. Zobaczymy, jak poradz¹ sobie bez wsparcia fanów.

Wykorzystanie to, ¿e w finale biegu indywidualnego bêdzie was wiêcej?

Bol: Nie szykujemy ¿adnej zespo³owej taktyki z Lieke. Nie znam nawet jej planu na bieg, ka¿da z nas wykonuje swoj¹ pracê.

Jaki jest sekret waszej formy?

Bol: Mamy bardzo mocny zespó³, w którym nawzajem siê napêdzamy. Œwietn¹ pracê wykonuj¹ te¿ nasi trenerzy: Bram Peters oraz Laurent Meuwly.

Klaver: Jedn¹ z przyczyn tego postêpu na pewno jest zatrudnienie Meuwly’ego, ale by³abym g³upia nie wspominaj¹c o olbrzymiej pracy, jak¹ wykonuje z nami Peters. Ludzie czêsto o nim zapominaj¹. Na pewno jesteœmy jedn¹ z tych dru¿yn, którym prze³o¿enie igrzysk wysz³o na dobre.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR