Poland

Mistrzostwa Europy. Polska sensacja w Toruniu

AFP

P³otkarz Patryk Dobek zdoby³ z³oto w biegu na 800 metrów. Srebrne kr¹¿ki wywalczyli Mateusz Borkowski i Joanna JóŸwik, a br¹zowe - Piotr Lisek, Angelika Cichocka oraz Pawe³ Wiesio³ek.

Medalow¹ seriê otworzy³ ten ostatni. Wiesio³ek w dwóch fina³owych konkurencjach siedmioboju - skoku o tyczce i biegu na 1000 metrów - spisa³ siê tak, ¿e pobi³ rekord ¿yciowy (6133) i przegra³ tylko z faworytami: Francuzem Kevinem Mayerem (6392) oraz Hiszpanem Jorge Uren¹ (6158). Lepszy od niego w „polskiej” historii tej konkurencji by³ tylko Sebastian Chmara (6415).

Dobek (1:46.81) pope³ni³ sensacjê sezonu, bo bieganie na 800 metrów zacz¹³ dopiero zim¹. Tu¿ za nim metê min¹³ Borkowski (1:49.60). Dopiero czwarty by³ 3-krotny mistrz kontynentu Adam Kszczot (1:47.23). - To by³a jakaœ magia - wykrzycza³ w strefie wywiadów Borkowski, choæ wczeœniej w nocy spa³ tylko cztery godziny, bo sêdziowie zdyskwalifikowali go w pó³finale za faul i trwa³y protesty.

Piêkn¹ nagrodê za lata gehenny i walki z kontuzjami dosta³y JóŸwik (2:04.00) oraz Cichocka (2:04:15). Lepsza od Polek by³a tylko Brytyjka Kelly Hodgkinson (2:03.88), która przyjecha³a do Torunia jako liderka œwiatowych list. Bia³o-czerwoni w rywalizacji na 800 metrów zdobyli cztery z szeœciu medali. Dwa pozosta³e przypad³y Brytyjczykom, bo trzeci u panów by³ Jamie Webb (1:46.95).

Najlepsi w biegach p³otkarskich byli Francuz Wilhelm Belocian (7.42) i Holenderka Nadine Visser (7.77). Pi¹te miejsce zajê³a Pia Skrzyszowska (7.95), a szóste Damian Czykier (7.63). Drugie z³oto w Toruniu zdoby³ Norweg Jakub Ingebrigtsen (7:48:20), którzy do mistrzostwa Europy w biegu na 1500 metrów do³o¿y³ zwyciêstwo na dwukrotnie d³u¿szym dystansie.

Football news:

Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud