Poland

Mistrzostwa Europy. Paweł Wiesiołek na medalowym kursie

Nasz wieloboista lata³ na tej samej wysokoœci, co francuski faworyt Kevin Mayer. Wiesio³ek zrobi³ swoje i wykorzysta³ pech rywala, bo wicelider, Szwajcar Simon Ehammer, nie zaliczy³ ¿adnej wysokoœci. O medalach zdecyduje bieg na 1000 metrów, w którym Polak bêdzie musia³ siê obroniæ przede wszystkim przez wytrzyma³ym Holenderem Rikem Taamem.

Awans do fina³u biegu na 60 metrów przez p³otki z drugim czasem wywalczy³a Pia Skrzyszowska (7.88), a z trzecim - Damian Czykier (7.59). Karolina Ko³eczek (8.12) pope³ni³a b³¹d po drugim p³otku i odpad³a, ale kilkanaœcie minut póŸniej przyjê³a oœwiadczyny, a DJ Gambit zagra³ jej „I will always love you”. Na pó³fina³ach rywalizacjê zakoñczyli tak¿e Artur Noga (7.76) i Krzysztof Kiljan (7.84).

Mistrzem Europy w skoku wzwy¿ po fantastycznym widowisku zosta³ Maksim Niedasiekau. Faworytem by³ Gianmarco Tambieri. W³och wystylizowany na Legolasa skoczy³ 2.35 m, zrobi³ kilka salt, a jego koledzy z kadry zaczêli na trybunach œpiewaæ i œwiêtowaæ. Uciszy³ ich Bia³orusin, który przeniós³ poprzeczkê i skoczy³ 2.37 m w pierwszej próbie.

Konkurs trójskoku przebieg³ zgodnie z oczekiwaniami, bo mistrzem Europy zosta³ Portugalczyk Pedro Pablo Pichardo (17.30 m), a kolejne miejsca zajêli Azer Alexis Copello (17.04 m) i Niemiec Max Heb (17.01 m). Ósmy by³ Adrian Œwiderski (16.36 m), który znalaz³ siê w kadrze na toruñska imprezê, choæ nie wype³ni³ minimum kwalifikacyjnego.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals