Poland

Mistrzostwa Europy. Justyna Święty-Ersetic z rekordem Polski

Walka o medale dopiero w sobotê, a Justyna Œwiêty-Ersetic ju¿ poprawi³a rekord Polski w biegu na 400 metrów (51.34). Lepiej od niej w Toruniu spisuje siê tylko Holenderka Femke Bol.

Rekord kraju ju¿ wczeœniej nale¿a³ do Œwiêty-Ersetic, biegaczka z Raciborza poprawi³a go rok temu podczas mistrzostw Polski w Toruniu. Teraz do ¿yciowego startu zmobilizowa³a j¹ rywalizacja z wiceliderk¹ europejskich list, Holenderk¹ Lieke Klaver.

- Czujê siê rewelacyjnie i postanowi³am ruszyæ. Chcia³am zaj¹æ pierwsze miejsce, ¿eby dostaæ lepszy tor w finale. Ten wynik to ogromne zaskoczenie. Jest potencja³ i jeœli zdo³am siê zregenerowaæ, to przy dobrym biegu mo¿e uda siê jeszcze coœ ugraæ - zapowiada nasza zawodniczka.

Podczas sobotniego fina³u Œwiêty-Ersetic czeka prawdopodobnie walka o srebro, bo tej zimy du¿o szybsza jest Holenderka Femke Bol. - Muszê uznaæ jej wy¿szoœæ. Moim zdaniem kandydatka do z³ota jest jedna, Femke osi¹gnê³a fenomenaln¹ formê - nie kryje mistrzyni Europy z Berlina (2018).

Kajetan Duszyñski walkê o awans do fina³u na tym samym dystansie przegra³ o jedn¹ setn¹ sekundy ze S³oweñcem Luk¹ Janeziciem. Rywalizacjê zakoñczy³ ju¿ tak¿e halowy mistrz œwiata, Czech Pawe³ Maslak. Piêæ z dwunastu miejsc w finale tej konkurencji obsadzili reprezentanci Holandii.

Football news:

Bayern: We do not approve of Flick's unilateral statements. We will continue negotiations
Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better