Poland

Ministrowie zapowiadają szybką kolej do Budapesztu

Fundusze przeznaczone na budowê Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) u³atwi¹ lepsze skomunikowaniepañstw Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Ministrowie ds. transportu Polski, Czech, S³owacji i Wêgier przygotowuj¹ wspóln¹ propozycjê dla rozpoczêtego przez Komisjê Europejsk¹ procesu przegl¹du i rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Podczas wideokonferencji 3 grudnia potwierdzili zgodê co do projektów priorytetowych, które powinny znaleŸæ siê na mapie sieci TEN-T w wyniku rewizji w 2023 r. To miêdzynarodowy szlak drogowy Via Carpatia, Centralny Port Komunikacyjny „Solidarnoœæ”, kana³ wodny Dunaj-Odra-£aba, oraz odcinki kolei du¿ych prêdkoœci ³¹cz¹cych Europê ze stolicami pañstw V4.

Ju¿ pó³tora roku temu Wêgrzy zamówili studium wykonalnoœci KDP Warszawa-Budapeszt prze Bratys³awê lub Brno. Zostanie ukoñczone w 2022 roku. Czesi ju¿ 3 lata temu przyjêli projekt rozwoju KDP, który ma byæ ukoñczony do 2035 roku.

Wpisanie projektów do sieci TEN-T u³atwi znalezienie finansowania. Rozbudowa i modernizacja po³¹czeñ transportowych w Europie Œrodkowej jest konieczna dla uwolnienia potencja³u gospodarek pañstw regionu i zwiêkszenia konkurencyjnoœci Unii Europejskiej. Wskazane projekty zosta³y zapisane w przyjêtym podczas spotkania Wspólnym Oœwiadczeniu V4 dotycz¹cym rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportowej sieci TEN-T.

– Realizacja sieci TEN-T przek³ada siê na wzrost bezpieczeñstwa, rozwój gospodarki i nowych technologii, zmniejsza presjê transportu na œrodowisko, pozwala na niezak³ócony transport towarów oraz przemieszczanie pasa¿erów. Jej rozwój stanowi jeden z priorytetów polskiej polityki transportowej okreœlonej w przyjêtych przez Rz¹d RP dokumentach strategicznych – powiedzia³ minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Football news:

Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is
Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield
Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence