Poland

Ministerstwo Zdrowia zapomniało o kuratorach

Fotorzepa, Rafa³ Guz

Kuratorzy s¹dowi maj¹ byæ szczepieni w dalszej kolejnoœci. Nikt nie bierze pod uwagê, ¿e nie tylko mog¹ sami zakaziæ siê koronawirusem, ale tak¿e przenieœæ go na podopiecznych.

Choæ praca kuratorów s¹dowych jest podobna do tej, któr¹ wykonuj¹ pracownicy pomocy spo³ecznej, i kontaktuj¹ siê oni z t¹ sam¹ grup¹ osób co prokuratorzy, nie maj¹ prawa do wczeœniejszego szczepienia. Wed³ug przyjêtych obecnie zasad zaszczepieni zostan¹ dopiero w drugim etapie – razem z innymi pracownikami wymiaru sprawiedliwoœci.

Kuratorzy to grupa licz¹ca zaledwie 5200 osób. – Wykonujemy nasz¹ pracê nie tylko w s¹dzie, ale tak¿e w terenie. W sytuacji, gdy w grê wchodzi bezpieczeñstwo dzieci, nie mo¿emy siê opieraæ wy³¹cznie na wywiadzie telefonicznym. Przecie¿ osoba, która znêca siê nad rodzin¹, nie powie nam o tym przez telefon – mówi „Rzeczpospolitej" Aleksandra Szewera-Nalewajek, przewodnicz¹ca Zwi¹zku Zawodowego Kuratorów Zawodowych. – W obecnych czasach trudnych spraw zwi¹zanych z relacjami w rodzinie jest wiêcej i brak interwencji na czas mo¿e siê zakoñczyæ tragicznie – dodaje.

Kuratorzy podkreœlaj¹, ¿e bywaj¹ tygodnie, gdy kontaktuj¹ siê z ok. 50 podopiecznymi. – W ma³ych komunalnych mieszkaniach nie da siê utrzymywaæ dystansu. Nie sposób te¿ pochyliæ siê nad problemami rodziny w 15 minut. Przecie¿ rozmawiaj¹c z dzieckiem, które siê samookalecza, nie przerwê nagle i nie wyjdê, mówi¹c, ¿e jest to dla mnie niebezpieczne. Tak samo jak nie przerwê nagle kontaktu dziecka z rodzicem i nie pójdê do domu – t³umaczy Szewera-Nalewajek.

Minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro, uzasadniaj¹c potrzebê wczeœniejszego szczepienia prokuratorów, t³umaczy³, ¿e „przes³uchuj¹c œwiadków i podejrzanych, czêsto przez wiele godzin przebywaj¹ z nimi w ma³ych pomieszczeniach. S¹ te¿ w czêstym kontakcie z personelem medycznym i przedstawicielami s³u¿b mundurowych, którzy zostali w pierwszej kolejnoœci zakwalifikowani do szczepieñ".

Kuratorzy podkreœlaj¹, ¿e kontaktuj¹ siê z podobn¹ grup¹ osób. – I bardzo czêsto sami chorujemy. Nie znam chyba s¹du, w którym kuratorzy by nie chorowali. S¹ nawet takie, w których nie by³o w pracy ani jednego kuratora, bo czêœæ by³a w izolacji, a pozostali na kwarantannie – mówi szefowa kuratorskiego zwi¹zku zawodowego.

Krajowa Rada Kuratorów w grudniu zwróci³a siê do wiceministra sprawiedliwoœci Micha³a Wosia, a w styczniu do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, z proœb¹ o mo¿liwoœæ wczeœniejszego zaszczepienia. Reakcji jak dot¹d nie by³o.

W odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej" o szczepienie kuratorów s¹dowych, Ministerstwo Zdrowia wskaza³o, ¿e etapy szczepieñ w ostatnich dniach zosta³y skorygowane, ale na razie nic nie wskazuje na to, by dotyczy³o to kuratorów.

„Poszczególne grupy, które bêd¹ uprawnione do wczeœniejszego szczepienia siê, zostan¹ wkrótce opublikowane w nowelizacji tzw. rozporz¹dzenia epidemicznego. Obecnie projekt tej nowelizacji jest konsultowany. Dopóki rozporz¹dzenie nie jest przyjête, mo¿liwe s¹ drobne korekty" – zaznacza w e-mailu do redakcji resort zdrowia.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before