Poland

Ministerstwo Zdrowia: szczepionka AstraZeneca do 69. roku życia

Ministerstwo Zdrowia w nowym komunikacie rekomenduje u¿ywanie szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca u osób do 69. roku ¿ycia.

"Minister Zdrowia, po zasiêgniêciu opinii Zespo³u do spraw Szczepieñ Ochronnych oraz Rady Medycznej dzia³aj¹cej przy Prezesie Rady Ministrów, zaleca, aby szczepienia przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepieñ by³y wykonywane szczepionk¹ Vaccine AstraZeneca u osób doros³ych urodzonych w roku 1952 oraz m³odszych, w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstêpu 10-12 tygodni" - mo¿na przeczytaæ w komunikacie resortu.

Jak napisano, to zalecenie jest zgodne z charakterystyk¹ produktu leczniczego.

W stanowisku Rady Medycznej, podpisanym przez jej przewodnicz¹cego, profesora Andrzeja Horbana, stwierdza siê, ¿e "Rada dopuszcza, w œwietle wyników nowych badañ klinicznych, stosowanie szczepionki AstraZeneca u osob od 18. do 69. roku ¿ycia".

Do tej pory preparatami firmy AstraZeneca szczepiono w Polsce jedynie osoby do 65 roku ¿ycia.

Szczepionka  zawiera zmodyfikowanego, niegroŸnego wirusa, bêd¹cego noœnikiem mRNA. Wymaga dwóch dawek. Do jej transportu oraz przechowywania wystarcza temperatura 2-8 stopni Celsjusza; mo¿e byæ trzymana w zwyk³ej lodówce przez co najmniej szeœæ miesiêcy.

Football news:

Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)