Poland

Ministerstwo Rozwoju: Tarcza branżowa także w grudniu i styczniu

Przedsiêbiorcy objêci tarcz¹ bran¿ow¹ bêd¹ zwolnieni z op³acania sk³adek ZUS równie¿ za grudzieñ i styczeñ – zapowiedzia³ podczas pi¹tkowej wideokonferencji wicepremier i minister rozwoju Jaros³aw Gowin.

Jaros³aw Gowin powtórzy³, ¿e rz¹dowi zale¿y, ¿eby pomoc by³a skuteczna i precyzyjnie celowana. Dlatego zachowuje elastycznoœæ w jej dobieraniu do sytuacji. – W miarê potrzeb i mo¿liwoœci bêdziemy rozszerzaæ wsparcie dla firm, aby uratowaæ miliony miejsc pracy. Je¿eli sytuacja pandemiczna nie poprawi siê w kolejnych tygodniach czy miesi¹cach, oczywiœcie bêdziemy przed³u¿aæ lub rozszerzaæ programy pomocowe – mówi³.

Przypomnia³, ¿e pomoc udzielana od miesiêcy przedsiêbiorcom to nie s¹ pieni¹dze rz¹du, ale wszystkich podatników. Od pocz¹tku pandemii poch³onê³a ona ju¿ 170 miliardów z³otych. – Pod wzglêdem poziomu PKB jest to prawdopodobnie najbardziej szczodra pomoc ze strony spo³eczeñstwa dla przedsiêbiorców – oceni³ wicepremier.

W tym kontekœcie zaapelowa³ o „autentyczn¹ solidarnoœæ i poczucie odpowiedzialnoœci za zdrowie Polaków”. – Bezpieczeñstwo, walka o zdrowie i ¿ycie jest naszym pierwszym celem. Wszyscy jesteœmy jako spo³eczeñstwo odpowiedzialni szczególnie za osoby z grup ryzyka, za starszych – mówi³.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17