Poland

Minister zdrowia: Od dziś testy antygenowe jak testy PCR

Minister zdrowia Adam Niedzielski

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Chcemy na wiêksz¹ skalê wprowadziæ testowanie testami antygenowymi - zapowiedzia³ minister zdrowia Adam Niedzielski.

W zwi¹zku z rozwojem epidemii koronawirusa w Polsce rz¹d premiera Mateusza Morawieckiego podj¹³ kolejne decyzje. 31 paŸdziernika, 1 i 2 listopada cmentarze bêd¹ zamkniête. Pracownicy administracji publicznej maj¹ pracowaæ zdalnie, jeœli jest to mo¿liwe. Decyzje zosta³y og³oszone w czasie konferencji szefa rz¹du z udzia³em ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz prof. Andrzej Horban, rz¹dowy doradca ds. epidemii.

Niedzielski zapowiedzia³, ¿e testy antygenowe bêd¹ teraz tak¹ sam¹ podstaw¹ do stwierdzenia zaka¿enia jak testy PCR, pod warunkiem stwierdzenia objawów. - Do tej pory zawsze mieliœmy do czynienia z sytuacj¹, ¿e nawet po zastosowaniu testu antygenowego, nale¿a³o wykonaæ i tak test PCR - t³umaczy³. - Chcemy na wiêksz¹ skalê wprowadziæ testowanie testami antygenowymi - oœwiadczy³. Zmiana ma umo¿liwiæ szybsze testowanie w sytuacji, gdy liczba wykonywanych na dobê testów PCR dochodzi w ostatnich dniach do 80 tys. - Nowoœci¹, któr¹ bêdziemy wprowadzali jest opieka na poziomie podstawowym u pacjentów sk¹po i bezobjawowych - model opieki z u¿yciem pulsoksymetru - doda³.

Szef resortu zdrowia zapowiedzia³ te¿ zmiany w zasadach kwarantanny. - Domownicy osoby chorej nie bêd¹ musieli czekaæ na telefon z sanepidu. Przyjmujemy, ¿e kwarantanna bêdzie mia³a charakter automatyczny - jeœli macie wspó³domownika z dodatnim testem, to zostañcie w domu - mówi³ Niedzielski.

Niedzielski zapowiedzia³ te¿ rozbudowanie infrastruktury izolatoriów, „aby osoby, które nie wymagaj¹ intensywnej opieki, mog³y w tych warunkach przebywaæ a¿ do ca³kowitego wyleczenia”.

Football news:

Mikel Arteta: Arsenal in the Premier League are not as formidable in attack as in the Europa League
Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team