Poland

Minister z Australii o działaniach UE: Desperacja

Dostawa szczepionek

AFP

Rz¹d Scotta Morrisona wezwa³ Komisjê Europejsk¹ do dokonania ponownej analizy decyzji o zablokowaniu dostawy szczepionek na COVID-19 koncernu AstraZeneca, które mia³y trafiæ do Australii. Jednoczeœnie australijskie w³adze zapewniaj¹, ¿e zablokowanie dostaw nie zak³óci programu szczepieñ w kraju.

- Œwiat jest obecnie doœæ nieznanym terytorium i nie jest zaskakuj¹ce, ¿e niektóre kraje rezygnuj¹ z ustalonych zasad dzia³ania znajduj¹c siê na nieznanym terytorium - powiedzia³ w rozmowie ze Sky News minister finansów Australii, Simon Birmingham.

- To pokazuje jak dobrze Australia radzi sobie w porównaniu z desperackimi (dzia³aniami) innych pañstw - doda³.

W³ochy zablokowa³y transport szczepionek AstraZeneca po tym, jak premier Mario Draghi wezwa³ przywódców Unii Europejskiej do przyspieszenia programu szczepieñ i podjêcia bardziej zdecydowanych dzia³añ wobec koncernów farmaceutycznych, które nie wywi¹za³y siê ze swoich zobowi¹zañ jeœli chodzi o dostawê szczepionek do UE.

Australia zamówi³a ³¹cznie 53,8 mln dawek szczepionki AstraZeneca. 50 mln z nich ma byæ wyprodukowanych w Australii.

Sytuacja epidemiczna w Australii jest znacznie lepsza ni¿ w krajach Europy - od pocz¹tku epidemii wykryto tam ok. 29 tysiêcy zaka¿eñ koronawirusem i 909 zgonów chorych na COVID-19.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR