Poland

Minister Czarnek zapowiada powrót do szkół

Pusta sala lekcyjna

Adobe Stock,Twitter/RepublikaTV

- Wszystko robimy po to, by po 18 stycznia móc wróciæ stopniowo do szkó³ ju¿ stacjonarnie - powiedzia³ minister Edukacji i Nauki Przemys³aw Czarnek podczas niedzielnego programu "W Punkt" Telewizji Republika.

Szef resortu podkreœli³, ¿e skumulowanie ferii zimowych dla wszystkich województw w kraju w jednym czasie ma siê przyczyniæ do powrotu dzieci i m³odzie¿y do szkó³.

Przypomnijmy, ¿e w pi¹tek opublikowano rozporz¹dzenie w Dzienniku Ustaw ws. jednego terminu przerwy zimowej w szko³ach. W nadchodz¹cym roku dwutygodniowe ferie bêd¹ obowi¹zywa³y od 4 do 17 stycznia 2021 r. To tu¿ po przerwie œwi¹teczno-noworocznej. Oznacza to, ¿e dzieci i m³odzie¿ w wieku szkolnym bêd¹ mieli wolne ju¿ od 23 grudnia, czyli blisko 4 tygodnie.

- Nasz plan jest prosty i precyzyjny, mamy spadek zachorowañ ale du¿a liczba siê utrzymuje dlatego ferie zimowe bêd¹ skumulowane i m³odzie¿ bêdzie przebywaæ w domach - doda³ Czarnek.

Scalenie w jednym czasie wypoczynku uczniów ma ograniczyæ do minimum mobilnoœæ ludzi. – Lepiej nie zamawiaæ ¿adnych wyjazdów. Jeœli zostaniemy wtedy w domu, to jest szansa, ¿e 18 stycznia pojawi¹ siê w Polsce pierwsze szczepionki – t³umaczy³ zmiany premier. – Ten horyzont jest w³aœnie potrzebny po to, ¿eby szybko przygotowaæ dystrybucjê szczepionek i proces szczepieñ - doda³.

Jednoczeœnie zauwa¿y³, ¿e ministerstwo przewiduje ka¿dy scenariusz, równie¿ kontynuowanie nauki on-line po powrocie z ferii.

- Przygotowujemy siê na ka¿d¹ ewentualnoœæ, tak samo na powrót do szkó³ jak i kontynuowanie nauki zdalnej, jeœli nadejdzie ewentualna III fala koronawirusa.

Football news:

Frank Lampard: Leicester are in the RPL championship race. I don't want to say whether Chelsea are involved or not
Mancini on Pirlo: Difficulties at first - it's normal, even if you played at the top level
Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup