Poland

Mimo pandemii gorączka mieszkaniowa Polaków

Budownictwo

Mimo pandemii deweloperzy z rynku kapita³owego nie mog¹ narzekaæ na popyt. Kto mia³ odpowiedni¹ ofertê, w 2020 r. móg³ nawet wyœrubowaæ rekord sprzeda¿y.

16 deweloperów z rynku kapita³owego w 2020 r. sprzeda³o 22,3 tys. mieszkañ – mimo pandemii o tylko 5,8 proc. mniej ni¿ rok wczeœniej. Poprzednia korekta, z 2018 r., siêgnê³a 11 proc. – i to przy innych poziomach cen. Jak sygnalizuje firma JLL, prawie 6-proc. spadek to znacznie lepszy rezultat ni¿ na szerokim rynku (dane poznamy w tym tygodniu). Sam IV kwarta³ okaza³ siê najlepszy w 2020 r., gie³dowe firmy sprzeda³y blisko 6,7 tys. lokali, z czego 1,13 tys. Dom Development, notuj¹c nowy rekord. Z kolei najlepsze wyniki roczne uzyska³y Ronson i Echo.

– Stopniowe ograniczenie popytu w 2020 r. przewidywane by³o jeszcze przed wyst¹pieniem pandemii, m.in. ze wzglêdu na coraz wy¿sze ceny mieszkañ, tymczasem niektórzy deweloperzy sprzedali ich nawet wiêcej ni¿ w 2019 r. Mimo obiektywnego pogorszenia sytuacji epidemicznej IV kwarta³ okaza³ siê dla spó³ek najlepszy – komentuje Agnieszka Mikulska, ekspert rynku mieszkaniowego w CBRE. – Wszystko wskazuje na to, ¿e w 2021 r. niskie stopy procentowe bêd¹ wci¹¿ wspieraæ popyt na mieszkania. Równie¿ ewentualny sukces programu szczepieñ i stopniowe wygaszanie pandemii ma szansê poprawiæ otoczenie ekonomiczne i nastroje konsumentów – dodaje.

Zdaniem ekspertki paradoksalnie dla czêœci deweloperów wci¹¿ trudniejsze mo¿e byæ zapewnienie odpowiedniej poda¿y z uwagi na przed³u¿aj¹ce siê procedury administracyjne czy k³opoty z uzupe³nianiem banku ziemi.

Bartosz Turek, g³ówny ekonomista HRE Investments, podkreœla, ¿e Polacy, nauczeni pierwszym lockdownem, nie rezygnuj¹ z zakupów mieszkañ. – Wielu z nich widzi w mieszkaniówce bezpieczn¹ przystañ dla kapita³u, ochronê przed inflacj¹, zyski 20–30 razy wy¿sze ni¿ na przeciêtnej rocznej lokacie i akceptowalny w niepewnych czasach poziom ryzyka – mówi Bartosz Turek. – W tym roku spodziewam siê sprzeda¿y mieszkañ lepszej ni¿ w 2020 r., a jeœli przewagê bêd¹ mieæ czynniki pozytywne, to nawet lepszej ni¿ w 2019 r. Potencjalnych czynników ryzyka jest oczywiœcie sporo, np. nieskuteczny program szczepieñ, ostre hamowanie w gospodarce, za³amanie na rynku pracy czy taki wzrost inflacji, któremu musia³aby przeciwdzia³aæ RPP, ale s¹ to raczej ma³o prawdopodobne scenariusze – podsumowuje Bartosz Turek.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17