Poland

Mimo pandemii ciągle trudno o dobrych pracowników

Jak pandemia wp³ynê³a na biznes

Adobe Stock

Pomimo wzrostu bezrobocia trzy czwarte ma³ych i œrednich firm wci¹¿ odczuwa problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników.

Chocia¿ siedmiu na dziesiêciu przedstawicieli sektora MŒP ocenia, ¿e tzw. rynek pracownika powoli s³abnie w zwi¹zku pandemi¹, to na razie sami nie odczuwaj¹ przejawów tej zmiany, bo o odpowiednich kandydatów do pracy jest równie trudno jak wczeœniej – wynika z badania „Jak pandemia wp³ynê³a na biznes", przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru D³ugów, które „Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza. Ponad po³owa z 300 ankietowanych firm przyzna³a w nim, ¿e wci¹¿ jest im trudno o pracowników i to niezale¿nie od szczebla. Natomiast co siódma ma problemy z rekrutacj¹ kadry wy¿szego szczebla, a co dziesi¹ta narzeka na deficyt pracowników ni¿szego szczebla.

Jednoczeœnie badani przedsiêbiorcy przyznaj¹, ¿e jakoœæ i zaanga¿owanie pracowników s¹ teraz jeszcze wa¿niejsze ni¿ przed wybuchem pandemii – ponad siedmiu na dziesiêciu przedstawicieli firm MŒP wskaza³o, ¿e lojalni pracownicy s¹ atutem, który najbardziej zyska³ na znaczeniu w ostatnich miesi¹cach.

Lojalnoœæ i zaanga¿owanie za³ogi okaza³o siê prawie dwukrotnie wa¿niejsze ni¿ oszczêdnoœci i inne rezerwy finansowe firmy czy przywi¹zanie klientów – doceniane przez niespe³na czterech na dziesiêciu przedsiêbiorców.

– W³aœciciele firm zgodnie przyznaj¹, ¿e w obecnym kryzysie najcenniejszy jest dobry zespó³. Dobre relacje, zgrana i lojalna kadra okaza³y siê wiêc dos³ownie na wagê z³ota – podkreœla Adam £¹cki, prezes KRD. Zwraca te¿ uwagê, ¿e dobre opinie przedsiêbiorców o swoich pracownikach bazuj¹ na doœwiadczeniach z ostatnich miesiêcy – a¿ 87 proc. w³aœcicieli firm przyzna³o, ¿e w czasie pandemii mog³o polegaæ na swoim zespole. Ponad po³owa docenia postawê swoich pracowników i wywi¹zywanie siê z obowi¹zków s³u¿bowych mimo trudniejszych warunków pracy. To jeden z powodów sukcesu i du¿ej efektywnoœci zdalnej pracy, na któr¹ w czasie lockdownu przesz³o wiele firm.

Pracodawcy doceniaj¹ tak¿e fakt, ¿e pracownicy nie zg³aszali wygórowanych roszczeñ w zwi¹zku ze zmianami w funkcjonowaniu firmy, a w co trzeciej jeszcze bardziej ni¿ przed pandemi¹ zaanga¿owali siê w swoje zadania. Byli te¿ gotowi pracowaæ wiêcej i dopasowaæ np. swoje plany urlopowe do potrzeb firmy. Jak zwraca uwagê Adam £¹cki, w wielu przypadkach pracownicy czuj¹ siê odpowiedzialni za losy firmy. – Widz¹, ¿e od ich zaanga¿owania i pracy zale¿y jej przetrwanie, a w efekcie utrzymanie w³asnego zatrudnienia. Mimo wp³ywu ostatnich trendów zwi¹zanych z rynkiem pracownika nie maj¹ z³udzeñ co do tego, jak powa¿ny kryzys mo¿e wywo³aæ koronawirus. St¹d dok³adaj¹ wszelkich starañ, aby firma, w której pracuj¹, nie sta³a siê jedn¹ z jego ofiar – wyjaœnia szef KRD.

Football news:

We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola