Poland

Mimo pandemii centrów handlowych wcale nie ubywa

Ekonomia

Centrum handlowe

W 2020 r. deweloperzy ukoñczyli budowê 430 tys. mkw. powierzchni w ramach ró¿nych obiektów handlowych. 335 tys. mkw. z rynku zniknê³o.

Najwiêkszymi projektami otwartymi w 2020 roku by³a Galeria Wiœlanka w ¯orach z 20 tys. mkw., Dekada w Nysie z 19,6 tys. mkw., Galeria Che³m w Che³mie z 17,5 tys. mkw. a tak¿e wielofunkcyjny projekt Elektrownia Powiœle w Warszawie z 15,5 tys. mkw. powierzchni handlowej.

W tym samym czasie oko³o 335 tys. mkw. zosta³o wycofanych z poda¿y nowoczesnej powierzchni handlowej jako wynik zamkniêæ wybranych, starszych galerii Tesco i Auchan, centrum handlowego Sukcesja w £odzi, a tak¿e czêœciowej konwersji powierzchni handlowej na inne funkcje w wybranych obiektach.

- Trzy lockdowny w oczywisty sposób wp³ynê³y na zmiany w zwyczajach zakupowych Polaków i przyczyni³y siê do rosn¹cej popularnoœci mniejszych formatów handlowych. Jednoczeœnie wybuch pandemii uwypukli³ wyzwania, którym rynek stawia³ czo³a od d³u¿szego czasu – mówi Anna Wysocka, dyrektor Dzia³u Wynajmu Powierzchni Handlowych JLL. - Oprócz wzrostu sprzeda¿y internetowej i wielokana³owej, mocniej zosta³a te¿ podkreœlona koniecznoœæ poszukiwania alternatywnych lokalizacji, które pozwol¹ sieciom na przyci¹gniêcie nowych grup klientów. Wœród nich mo¿emy wymieniæ m.in. lokalizacje znajduj¹ce siê przy szeroko pojêtych ulicach handlowych, które dziêki przyjêciu odpowiedniej strategii, mog¹ zyskaæ na aktualnych przemianach maj¹cych miejsce na rynku – dodaje.

Pandemia wzmocni³a popularnoœæ wygodnych i szybkich zakupów, które mo¿na zrobiæ w niedalekiej odleg³oœci od swojego domu. 41 proc. ukoñczonej powierzchni zosta³o oddanej do u¿ytku w ramach parków handlowych, a kolejne 28 proc. w centrach convenience. Centra handlowe, które wci¹¿ s¹ najpopularniejszym formatem w Polsce, odpowiada³y za zaledwie 20 proc. nowej poda¿y. - W rezultacie ca³kowita powierzchnia handlowa w Polsce, obejmuj¹ca zarówno wielkopowierzchniowe formaty, jak i centra convenience, na koniec 2020 roku osi¹gnê³a poziom blisko 16 mln mkw. - t³umaczy Joanna Tomczyk, starszy analityk rynku JLL.

Spadek liczby odwiedzaj¹cych i obrotów w wiêkszoœci centrów handlowych w Polsce, a tak¿e negocjacje miêdzy w³aœcicielami a najemcami, wp³ynê³y na spowolnienie lub tymczasowe zawieszenie planów ekspansji wiêkszoœci najemców. Z drugiej strony, wiêkszoœæ sieci spo¿ywczych i najemców z kategorii „value retailers" zosta³o w mniejszym stopniu dotkniêtymi przez pandemiê, a ich plany ekspansji podtrzymane, i niejednokrotnie skierowane na nowe destynacje handlowe, bardziej odporne na skutki wprowadzanych obostrzeñ. Warto te¿ przypomnieæ, ¿e ubieg³y, pandemiczny rok by³ momentem debiutu kilku zagranicznych marek, m.in.: modowego giganta Irlandii, czyli firmy Primark i amerykañskiego brandu Urban Outfitters. Ponadto, swoje pierwsze sklepy w Polsce otworzy³y w tym czasie American Vintage z Francji, Falconeri z W³och, butik z kosmetykami Armani Beauty z Francji, sieæ sklepów meblowych Mömax z Austrii, czy rosyjski dyskont spo¿ywczy Mere - dodaje Joanna Tomczyk.

Jednoczeœnie niektóre marki zdecydowa³y o wyjœciu z polskiego rynku. Powodem by³a kondycja finansowa tych sieci, która jednak w wielu przypadkach by³a niekorzystna jeszcze przed wybuchem pandemii. Zjawisko to mo¿na by³o zaobserwowaæ równie¿ na rynkach zagranicznych. Wœród sklepów, które zdecydowa³y o zakoñczeniu dzia³alnoœci w Polsce znalaz³y siê modowe Forever21, Camaieu, Promod i Stefanel, sieæ obuwnicza Salamander, sklep sportowy Sportisimo, czy oferuj¹cy artyku³y do wnêtrz Miniso.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before