Poland

Miłość ci wszystko wybaczy

Jola Janus ma zadatki na idolkê. Piêkna to kobieta i charakterna. Ma blisko 70 lat i postanowi³a, ¿e w³aœnie teraz zacznie drugie ¿ycie.

Wczeœniej robi³a tylko to, czego oczekiwa³o od niej otoczenie. Postêpowa³a w myœl sentencji „na dobre i na z³e". Powtarza³a je sobie za ka¿dym razem, gdy m¹¿ Bogdan j¹ bi³ i wyzywa³, bêd¹c pod wp³ywem alkoholu. Us³ysza³a od przyjació³ek: „Dlaczego siê na to godzisz? Dlaczego siê nie rozwiedziesz? On nie ma prawa siê tak do ciebie zwracaæ". Teraz, po 45 latach ma³¿eñstwa znajduje w sobie si³ê, ¿eby wzi¹æ sprawy w swoje rêce i odejœæ. Decyzjê aprobuj¹ jej dzieci, z których wiêkszoœæ mieszka zagranic¹. Jako osoba wierz¹ca w¹tpliwoœciami podzieli³a siê z ksiêdzem. Powiedzia³a, ¿e ma teraz dwóch mê¿ów – jednego z³ego, a drugiego dobrego. Zada³a pytanie: „Czy takiego cz³owieka, co robi krzywdê, mo¿na kochaæ ca³e ¿ycie?". Ksi¹dz stara siê j¹ od tego odwieœæ, twierdz¹c, ¿e powinna wybaczyæ i pozostaæ wiern¹ do koñca. Ona jednak uwa¿a, ¿e Pan Bóg siê nie pogniewa, gdy teraz „nie bêdzie przeklina³a i szczerze pokocha"....

Football news:

Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)
Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it
City had a row with Porto over a report on the website: the Portuguese attacked Pep and Fernandinho, and Silva was accused of racism
Jose Mourinho: I'm 57, very young. I will train for another 10-15 years
Davis is named the best player in Canada in 2020