Poland

Millennium ze stratą przez frankową rezerwę

Bank Millennium utworzy³ spor¹ rezerwê na hipoteki walutowe, przez co zanotowa³ w IV kwartale stratê netto, choæ wynik w ca³ym 2020 r. by³ dodatni.

Bank Millennium zdecydowa³ o utworzeniu w wynikach za IV kwarta³ 2020 r. rezerw na ryzyko prawne zwi¹zane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokoœci 380 mln z³. "Wy¿szy poziom rezerw w porównaniu z tymi w poprzednich kwarta³ach odzwierciedla negatywny trend w wyrokach s¹dowych oraz zmiany w modelu szacowania ryzyka" – poda³ bank.

Millennium jest kolejnym bankiem, który zawi¹za³ ostatnio spore rezerwy na hipoteki walutowe, zrobili to m.in. Santander, mBank, BNP Paribas, BOŒ a przede wszystkim ING Bank Œl¹ski, który w przeciwieñstwie do pozosta³ych, prawdopodobnie uwzglêdni³ ju¿ tak¿e w du¿ym stopniu koszty przygotowywanych ugód z frankowiczami (sektor zosta³ do nich wezwany przez Komisjê Nadzoru Finansowego). Rynek oczekuje jeszcze informacje na temat rezerw PKO BP i Getin Noble Banku, które maj¹ spore portfele. Byæ mo¿e tak¿e Pekao, który ma mniej tych kredytów i podobnie jak ING BSK mo¿e równie¿ zdecydowaæ siê na du¿e czyszczenie tego portfela.

Millennium poda³, ¿e po zawi¹zaniu rezerw w IV kwartale 2020 r. spodziewa siê straty netto w tym okresie pomimo „dobrych wyników operacyjnych”, ale w ca³ym 2020 r., jak poda³, oczekuje dodatniego wyniku (raport kwartalny poda 2 lutego a roczny 22 lutego). Dla porównania w II i III kwartale 2020 r. bank mia³ odpowiednio 54 mln z³ i 60 mln z³ zysku netto przy odpowiednio 113 mln z³ i 130 mln z³ rezerw frankowych. Po trzech kwarta³ach bank mia³ 132 mln z³ zysku netto, wiêc aby mieæ dodatni wynik w ca³ym 2020 r., strata netto w IV kwartale nie powinna byæ wiêksza ni¿ oko³o 130 mln z³.

Uwzglêdniaj¹c najnowsz¹ rezerwê Millennium mia³ na koniec 2020 r. oko³o 900 mln z³ rezerw frankowych, co oznacza, ¿e pokrycie rezerwami tego portfela (wartego w jego przypadku 14,7 mld z³) wynosi 6,1 proc., czyli tyle samo co w Santander Banku Polska, ale mniej ni¿ w mBanku (9,6 proc.). Na koniec wrzeœnia przeciw bankowi toczy³o siê 4,63 tys. indywidualnych spraw frankowych, o 2,62 tys. wiêcej ni¿ 9 miesiêcy wczeœniej. Wartoœæ przedmiotu sporu uros³a w tym czasie o 290 mln z³, do 540 mln z³.

Football news:

A representative of Laporte's headquarters: We have not communicated with Arteta. Koeman's work deserves praise
Investing in solar energy, healthy food, and Weddings: A guide to Levandowski's immense business empire
Paul Scholes: Tiago doesn't look like a player fit for Klopp. He would be more suitable for Manchester United
Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano