Poland

Millennium ma propozycje dla frankowiczów

Bank Millennium rozsy³a swoim klientom, bêd¹cym w pozwie zbiorowym i sp³acaj¹cym kredyt hipoteczny indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego, informacje dotycz¹ce mo¿liwoœci przewalutowania. „Rozumiemy, ¿e obecnie, bior¹c pod uwagê bezprecedensowe wydarzenia ostatnich miesiêcy, sp³ata tego kredytu mo¿e stanowiæ dodatkowe wyzwanie” – pisze bank w liœcie. W pozwie objêtych jest 3281 umów frankowych Millennium.

Czytaj tak¿e: KNF: Mamy prze³omow¹ propozycjê dla frankowiczów i banków

„Jeœli zastanawiacie siê Pañstwo nad przewalutowaniem kredytu z CHF na PLN, zachêcamy do kontaktu z bankiem w celu ustalenia indywidualnych warunków tej transakcji” – pisze Millennium. Przekonuje, ¿e po tej operacji rata kredytu nie bêdzie ju¿ uzale¿niona od kursu CHF oraz zapewnia, ¿e nie bêdzie wy¿sza od obecnej. Po przewalutowaniu klienci maj¹ mieæ mo¿liwoœæ czêœciowego lub ca³kowitego wczeœniejszego sp³acenia kredytu. Szczegó³ów oferty bank jednak nie ujawnia.

Komisja Nadzoru Finansowego wezwa³a banki na pocz¹tku grudnia do przedstawiania bankom ofert ugód z klientami (chodzi o przeliczenie frankowego kredytu tak, jakby od pocz¹tku by³ z³otowym) i obecnie trwaj¹ prace nad wspólnym rozwi¹zaniem sektora w tym zakresie. Mimo tego Czytelnicy informuj¹ nas, ¿e nadal otrzymuj¹ od Banku Millennium propozycje przewalutowania kredytu CHF na PLN. Propozycje – tak jak informowaliœmy jesieni¹ – s¹ mocno zró¿nicowane. S¹ przypadki, gdy bank proponuje wyraŸnie ni¿szy kurs konwersji (ok. 3-3,3 z³) ni¿ obecny na rynku (4,21). Choæ to wci¹¿ wiêcej ni¿ œredni kurs zaci¹gania tych hipotek wynosz¹cy oko³o 2,5 z³. Dodatkowo bank proponuje obni¿enie mar¿y na tyle, aby po przejœciu na WIBOR oprocentowanie wynios³o 0,8-0,9 proc., co da³oby ratê miesiêczn¹ ni¿sz¹ lub podobn¹ jak do tej pory. 

Gdy odpytaliœmy bank we wrzeœniu jacy klienci uzyskuj¹ takie warunki, nie odpowiedzia³ konkretnie na nasze pytanie. Z informacji p³yn¹cych od kancelarii prawnych wynika, ¿e prawdopodobnie najczêœciej te ca³kiem niez³e warunki przewalutowania uzyskuj¹ klienci, którzy s¹ ju¿ na drodze s¹dowej i wygrali sprawê lub s¹ blisko tego osi¹gniêcia.

Football news:

Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident
Laporta meets with Koeman and Barcelona players