Poland

Miliony na aplikację ProteGO Safe. Kilka tysięcy alertów

"Aplikacja ProteGO Safe to realna pomoc dla nas wszystkich. Dziêki niej szybciej wrócimy do normalnego ¿ycia. Wa¿ne, aby korzysta³o z niej mo¿liwie najwiêcej osób. Zachêæ znajomych do pobrania, zainstalowania i korzystania z aplikacji" - tak na stronach rz¹dowych reklamowano aplikacjê ProteGO Safe, która wed³ug rz¹du ma pomóc "w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeñ zwi¹zanych z pandemi¹" i "informuje o potencjalnym zagro¿eniu zaka¿enia koronawirusem".

Aplikacja ProteGO Safe wykorzystuje modu³ Bluetooth w telefonie komórkowym do zbierania informacji o osobach w okolicy. Jeœli u¿ytkownik aplikacji zakazi siê SARS-CoV-2 i wybierze odpowiedni¹ opcjê w aplikacji, inni u¿ytkownicy, którzy mijali siê z nim w ostatnim czasie dostan¹ informacjê o kontakcie z zaka¿onym.

Zwolennicy aplikacji argumentuj¹, ¿e pomaga ona w walce z rozprzestrzenieniem siê koronawirusa, krytycy wskazuj¹ na kwestie zwi¹zane z bezpieczeñstwem i prywatnoœci¹.

W ci¹gu dziewiêciu miesiêcy aplikacjê pobra³o 1,9 mln u¿ytkowników smartfonów. Nie mo¿na ustaliæ, ile osób nadal posiada aplikacjê na swoim urz¹dzeniu.

£¹cznie aplikacja kosztowa³a siedem milionów z³otych. Rz¹d przeznaczy³ teraz kolejne dwa miliony, które maj¹ pokryæ koszty zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem. Zapowiedziano równie¿ nowe funkcje.

Do tej pory alerty o zaka¿eniu otrzyma³o ponad 3,8 tys. u¿ytkowników. Jak informuje RMF FM, pod koniec paŸdziernika takich ostrze¿eñ by³o tylko 420.

Football news:

David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues
Real Madrid, Barca and Atletico will not be excluded from the championship. La Liga believes that the Super League project is not viable (COPE)