Poland

Milik przeniesie się do Francji?

Wbrew wczeœniejszym doniesieniom Arkadiusz Milik ma jednak zostaæ nowym napastnikiem Olympique Marsylia - czytamy w Onecie.

Przed kilkoma dniami w³oskie media podawa³y, ¿e Milik mia³ odrzuciæ ofertê z Marsylii, poniewa¿ po sezonie mia³ za darmo odejœæ do Juventusu Turyn. Od pocz¹tku sezonu 2020/2021 Milik znajduje siê poza kadr¹ meczow¹ Napoli, po tym jak nie zdecydowa³ siê przed³u¿yæ wygasaj¹cego z tym zespo³em 30 czerwca 2021 roku kontraktu.

Okazuje siê jednak - jak czytamy w Onecie - ¿e ju¿ we wtorek og³oszone mo¿e zostaæ przejœcie Milika do Marsylii.

Zwolennikiem sprowadzenia Polaka do Marsylii by³ trener Olympique, Andre Villas-Boas.

Milik mia³ ju¿ porozumieæ siê z Olympique Marsylia w kwestii wysokoœci kontraktu. Obecnie negocjowany jest ju¿ tylko procent od ewentualnego kolejnego transferu, który klub z Marsylii by³by zobowi¹zany przekazaæ Napoli.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar