Poland

Mick Schumacher w Formule 1. Sprawdzian genów

Mick Schumacher, syn legendarnego Michaela, w sezonie 2021 zadebiutuje w barwach zespo³u Haas. Gdyby nazywa³ siê inaczej, mog³oby go tam nie byæ.

Znane nazwisko mo¿e otwieraæ drzwi do kariery, ale bywa te¿ ciê¿arem. W przypadku 21-letniego Micka sytuacja jest szczególnie skomplikowana. Nie tylko jest synem do niedawna najbardziej utytu³owanego kierowcy wszech czasów, ale do tego jego ojciec od prawie siedmiu lat jest starannie ukrywany przed œwiatem po wypadku narciarskim.

Rodzina nie ujawnia ¿adnych informacji na temat jego stanu, a Mick – który towarzyszy³ ojcu podczas feralnej wyprawy we francuskie Alpy – od lat obraca siê w œrodowisku, z którym „Schumi" by³ przez ca³e ¿ycie zwi¹zany i które pragnie jakichkolwiek wieœci o dawnym mistrzu.

Ojcowie gór¹

Rzadko siê zdarza, by synowie znanych kierowców byli bardziej utalentowani ni¿ ojcowie. W Formule 1 sukcesy porównywalne z ojcami odnieœli tylko Damon Hill (jeden tytu³ mistrza œwiata, a ojciec Graham – dwa) i Nico Rosberg (jedno mistrzostwo, podobnie jak ojciec Keke). Jacques Villeneuve nie mo¿e siê porównywaæ z tat¹, bo Gilles zgin¹³ na torze, zanim zd¹¿y³ w pe³ni rozwin¹æ skrzyd³a.

W rodzinnych klanach Andrettich czy Fittipaldich m³odzie¿ co najwy¿ej zbli¿a³a siê do dokonañ seniorów. Podobnie by³o z synami Nikiego Laudy czy Nigela Mansella, którzy przygody z wyœcigami koñczyli wczeœnie i bez sukcesów. Bruno Senna, siostrzeniec Ayrtona – namaszczony przez wuja jako wiêkszy od niego talent – zosta³ odsuniêty przez rodzinê od wyœcigów po tragicznej œmierci brazylijskiej legendy. A gdy wróci³ za kierownicê, nie odzyska³ ju¿ czasu straconego na przymusowym rozbracie ze œciganiem. Dosta³ siê co prawda do Formu³y 1, ale œwiata nie zawojowa³.

M³ody Schumacher pocz¹tkowo próbowa³ unikaæ rozg³osu. Ojciec wola³ zreszt¹, by zainteresowa³ siê raczej golfem ni¿ wyœcigami. Jednak skoro starsza o dwa lata siostra Gina-Maria posz³a w œlady matki – Corinna by³a mistrzyni¹ Europy w uje¿d¿eniu w stylu western – to Mick ostatecznie te¿ postawi³ na konie, ale mechaniczne.

W kartingu jeŸdzi³ albo pod panieñskim nazwiskiem mamy (Betsch), albo jako Mick Junior. Prawda oczywiœcie szybko wysz³a na jaw, ale zacz¹³ korzystaæ z prawdziwego nazwiska dopiero po przesiadce z kartingu do samochodów, ponad rok po narciarskim wypadku Michaela.

Gdyby naprawdê nazywa³ siê Betsch...

Postêpy w seriach juniorskich nie by³y osza³amiaj¹ce. Mick wywalczy³ mistrzostwo w Formule 3, a teraz jest ju¿ niemal pewny tytu³u w Formule 2, ale w obu przypadkach jego wyniki w debiutanckich sezonach nie rzuca³y na kolana. Jego droga na szczyt nie przypomina³a tej, któr¹ kilka lat wczeœniej pokona³ Max Verstappen – w³aœciwie jedyny w ostatnich latach kierowca znacznie przewy¿szaj¹cy wyœcigowymi dokonaniami swojego ojca.

Mia³ jednak ³atwiejsze zadanie, co mo¿na ³atwo sprawdziæ: Jos Verstappen by³ w sezonie 1994 zespo³owym partnerem Michaela Schumachera w Benettonie i wyraŸnie pozostawa³ w cieniu Niemca, który wtedy zdobywa³ swój pierwszy tytu³ mistrzowski z siedmiu.

Teraz zanosi siê na odwrotny wynik rodzinnej rywalizacji. Max Verstappen to jeden z najszybszych kierowców w stawce, a Mick Schumacher w³aœnie dochodzi do prze³omowego momentu, w którym s³ynne nazwisko z przepustki do kariery mo¿e staæ siê obci¹¿eniem.

Gdyby naprawdê nazywa³ siê Betsch i nie mia³ ¿adnych zwi¹zków z siedmiokrotnym mistrzem œwiata Formu³y 1, to aby móg³ chocia¿by pomarzyæ o wejœciu do œwiata Grand Prix, jego juniorska kariera musia³aby wygl¹daæ zupe³nie inaczej.

Z pewnoœci¹ nie brakuje mu cech, które z jego ojca uczyni³y maszynê do wygrywania: determinacji, odpornoœci, pracowitoœci czy analitycznego, wyœcigowego umys³u. W dotychczasowych dokonaniach brakowa³o jednak przeb³ysków geniuszu czy po prostu nadzwyczajnej szybkoœci.

Serie juniorskie rz¹dz¹ siê swoimi prawami i tam kierowcy o odpowiednim wsparciu ze strony zespo³ów Formu³y 1 (Mick od dwóch lat jest cz³onkiem programu rozwojowego Ferrari) maj¹ nieco ³atwiej. Znajduje siê dla nich miejsca w najlepszych ekipach (Keke Rosberg za³o¿y³ nawet w³asny zespó³ w ni¿szych seriach, by syn mia³ gdzie jeŸdziæ) i tak pilotuje karierê, by wyprostowaæ jak najwiêcej zakrêtów na drodze do królewskiej serii wyœcigowej.

Koniec luksusu

W Formule 1 od sprzêtu zale¿y jeszcze wiêcej, dlatego z jednej strony niewybitni kierowcy z mocnym wsparciem teoretycznie mog¹ mieæ ³atwiej, ale z drugiej strony miejsca w najlepszych ekipach powierzane s¹ przede wszystkim tym, którzy maj¹ nieprzeciêtny talent. Chyba ¿e ktoœ nazywa siê Schumacher.

Nie ka¿dy ma taki luksus, jaki mia³ Mick w seriach juniorskich – w postaci czasu na nabranie tempa. Jako junior Ferrari tak¿e w F1 mo¿e liczyæ na taryfê ulgow¹, ale nie bêdzie ona trwa³a wiecznie. Nadchodzi czas prawdziwego sprawdzianu mistrzowskich genów.

Autor jest komentatorem telewizji Eleven Sports

Football news:

Flick's future in Bayern is in doubt. He has a difficult relationship with Salihamidzic
Mikhailovich's autobiography - 🔥 Was friends with a criminal boss, rushed to the Inter locker room to deal with Ibra, defeated leukemia
Chelsea's chances of signing Alaba have increased since Tuchel's arrival. Real Madrid is also Interested in the player
Solskjaer about Greenwood: We're talking about the syndrome of the second season. I have always believed that 99% of the effort is 100% of the failure
Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus
Real Madrid's contract negotiations with Ramos and Vazquez have been suspended. The club can not improve conditions due to the crisis