Poland

Michał Woś: To instytucje UE mają problem z praworządnością

Micha³ Woœ

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

- Chcemy byæ praworz¹dni i jesteœmy praworz¹dni i dzia³amy zgodnie z zasadami praworz¹dnoœci, czyli prawo i zasady prawa s¹ absolutnie fundamentalne. Paradoksalnie w ca³ej sytuacji widaæ jak na d³oni, ¿e to nie my w Polsce mamy jakikolwiek problem z praworz¹dnoœci¹, tylko to w³aœnie instytucje europejskie (Unia Europejska) maj¹ problem z prawem i praworz¹dnoœci¹ u siebie, w ramach swoich dzia³añ - stwierdzi³ Micha³ Woœ, wiceminister sprawiedliwoœci.

Przedstawiciele Polski i Wêgier nie zgodzili siê na pakiet finansowy, który obejmuje blisko 1,1 bln euro w nowym bud¿ecie UE na lata 2021–2027 i 750 mld euro w funduszu odbudowy gospodarki po pandemii. Z tych dwóch Ÿróde³ Polska ma obiecane ok. 160 mld euro w formie dotacji oraz preferencyjnych kredytów.

Powód weta ten sam w przypadku obu krajów: sprzeciw wobec mechanizmu warunkowoœci pozwalaj¹cego na zawieszenia unijnych funduszy krajom, w których brak praworz¹dnoœci stwarza ryzyko naruszenia interesów finansowych UE (inaczej mówi¹c, wobec zasady „pieni¹dze za praworz¹dnoœæ). Sam mechanizm jest przyjmowany wiêkszoœci¹ g³osów i taka wiêkszoœæ by³a. Ale Polska i Wêgry stwierdzi³y, ¿e w takiej sytuacji – skoro nie mog¹ formalnie zablokowaæ mechanizmu – to blokuj¹ bud¿et i fundusz odbudowy.

W poniedzia³ek w TV Trwam, której dyrektorem jest o. Tadeusz Rydzyk, do rz¹dowego stanowiska ws. praworz¹dnoœci przekonywali jednoczeœnie trzej politycy Solidarnej Polski - wiceministrowie sprawiedliwoœci Micha³ Woœ, Sebastian Kaleta i Marcin Romanowski. Pierwszy z nich zwróci³ uwagê, ¿e „praworz¹dnoœæ nie jest tylko jak¹œ wartoœci¹ europejsk¹, ale jest nasz¹ polsk¹ wartoœci¹”.

- Sami w Polsce chcemy przestrzegaæ prawa, chcemy, ¿eby praworz¹dnoœæ, czyli prawo by³o podstaw¹ pe³nego dzia³ania organów pañstwa, ¿eby prawo by³o ostoj¹ dla obywateli, ¿eby prawo funkcjonowa³o. Nikt nie chce naruszaæ prawa w ¿aden sposób. Chcemy byæ praworz¹dni i jesteœmy praworz¹dni i dzia³amy zgodnie z zasadami praworz¹dnoœci, czyli prawo i zasady prawa s¹ absolutnie fundamentalne - przekonywa³ Woœ.

- Paradoksalnie w ca³ej sytuacji widaæ jak na d³oni, ¿e to nie my w Polsce mamy jakikolwiek problem z praworz¹dnoœci¹, tylko to w³aœnie instytucje europejskie (Unia Europejska) maj¹ problem z prawem i praworz¹dnoœci¹ u siebie, w ramach swoich dzia³añ - oceni³ wiceminister.

Woœ zaznaczy³, i¿ „traktaty wprost mówi¹, ¿e jest jedna procedura praworz¹dnoœci zapisana w art. 7 i to wed³ug tej procedury pañstwa powinny decydowaæ jednomyœlnie, a nie na zasadzie wiêkszoœci”. - Nie tak, ¿e mo¿na przeg³osowaæ mniejsze pañstwo czy inne pañstwo. Same s³u¿by prawne stwierdzi³y, ¿e jest niedopuszczalne to, co w tej chwili robi prezydencja niemiecka, co robi Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, która jest tak¿e z Republiki Federalnej Niemiec. To jest w³aœnie to naruszanie praworz¹dnoœci, o którym mówimy- t³umaczy³ widzom TV Trwam, dodaj¹c, ¿e „obserwujemy coraz wiêksze, coraz szersze rozpychanie siê Komisji Europejskiej”.

Football news:

Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal
Chelsea want to buy Holand in the summer and are ready to break their transfer record (The Athletic)