Poland

Michał Wójcik: Premier Morawiecki nie jest miękiszonem

Solidarna Polska

Micha³ Wójcik, wiceminister sprawiedliwoœci

UE chce nam za pieni¹dze fundowaæ ma³¿eñstwa jednop³ciowe. Polska nie jest na sprzeda¿ - mówi wiceminister sprawiedliwoœci Micha³ Wójcik.

Fotorzepa/ Darek Golik

UE chce nam zafundowaæ ma³¿eñstwa jednop³ciowe, adopcje dzieci przez te ma³¿eñstwa, wyrugowaæ z przestrzeni publicznej religiê. Cen¹ maj¹ byæ pieni¹dze. Polska nie jest na sprzeda¿! - mówi Micha³ Wójcik, wiceminister sprawiedliwoœci z Solidarnej Polski.

Czy premier Mateusz Morawiecki jest „miêkiszonem”? Do niego Zbigniew Ziobro kierowa³ swoj¹ wypowiedŸ o potrzebie zawetowania unijnego bud¿etu?

Minister Sprawiedliwoœci, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro ju¿ wyjaœnia³ t¹ sprawê. Rozumiem, ¿e czêœæ mediów chcia³aby poró¿niæ obóz Zjednoczonej Prawicy, ale to siê nie uda. Te s³owa nie odnosi³y siê do Mateusza Morawieckiego, lecz pokazywa³y sposób prowadzenia negocjacji w Brukseli. Zbigniew Ziobro by³ w Parlamencie Europejskim kilka lat. Doskonale wie, ¿e na posiedzenia Rady Europejskiej, czy w Parlamencie Europejskim nie przyje¿d¿aj¹ potulne owieczki, tylko twardzi gracze, walcz¹cy o interesy poszczególnych narodów. Nikt tam nie ma taryfy ulgowej. Miêkiszonami s¹ ci politycy opozycji, którzy czo³obitnie wol¹ odpuœciæ. To politycy spod znaku zgiêtego karku wobec innych pañstw. Trzeba zdaæ sobie sprawê, ¿e w tej chwili decyduje siê przysz³oœæ naszego kraju na najbli¿sze kilkadziesi¹t lat. Wie to przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ Polaków. Przypomnê niedawny sonda¿, z którego wynika, ¿e 57 proc. naszych rodaków woli weto, ni¿ oddanie suwerennoœci, a przeciwnego zdania jest zaledwie 20 proc. Zapewniam te¿ pana, ¿e Solidarna Polska i PiS mówi w tej sprawie jednym g³osem. To premier Jaros³aw Kaczyñski powiedzia³, ¿e nie damy siê terroryzowaæ pieniêdzmi, a my ca³kowicie podpisujemy siê pod tym zdaniem.

„W negocjacjach nie wolno byæ miêkiszonem, trzeba byæ twardym. Trzeba potrafiæ dbaæ o interesy Polski. My mówimy o Polsce, premier Holandii ma prawo dbaæ o interesy Holandii, ale Polska i polski premier ma dbaæ o interesy Polski” – trudno uznaæ, ¿eby te s³owa Zbigniew Ziobro kierowa³ do opozycji czy mediów, bo nie one odpowiadaj¹ za negocjacje i politykê zagraniczn¹. Minister Ziobro zagalopowa³ siê w ataku na premiera, st¹d teraz miêkiszon jest przypisywany do opozycji i mediów?

W pojêciu miêkiszon mieszcz¹ siê tacy politycy jak choæby marsza³ek Tomasz Grodzki , który swoim pi¹tkowym orêdziem broni³ w istocie interesów innych pañstw, a nie Polski. To by³o jak ho³d z³o¿ony unijnym biurokratom. Dodatkowo z³o¿ony w momencie trudnych negocjacji, gdy kilka pañstw unijnych chce nam zafundowaæ gospodarczy kolonializm, a my jako pañstwo mamy byæ sprowadzeni do roli wasala. Ten dwug³os z Polski jest bardzo destrukcyjny. Minister Janusz Kowalski dobitnie oceni³, ¿e opozycja jest dziœ „pasem transmisyjnym interesów niemieckich” w Polsce. Opozycja doprowadzi³a do przyjêcia uchwa³y przez Senat przeciwko dzia³aniom rz¹du i wpisa³a siê w narracjê zachodnich polityków atakuj¹cych Polskê. W podobnym tonie wypowiadaj¹ siê tacy politycy jak Jerzy Buzek czy Marek Belka. Ten pierwszy wrêcz mówi, ¿e polski rz¹d jest bezczelny, bo grozi wetem. Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e bezczelnoœci¹ jest wypowiadanie takich s³ów. Pan Buzek powinien ju¿ dawno przejœæ na emeryturê polityczn¹. Przypomnê, ¿e swego czasu weta chcieli u¿yæ Brytyjczycy, Francuzi, Austriacy czy Holendrzy. W przypadku bud¿etu na 2011 rok dosz³o nawet do tak silnej rozbie¿noœci, ¿e kilka pañstw nie potrafi³o znaleŸæ kompromisu z instytucjami unijnymi. Weto tym siê ró¿ni od zaproponowanego mechanizmu, ¿e jest oparte na przepisach traktatów, a projekt rozporz¹dzenia ma byæ wydany bez podstawy prawnej.

Czym dla Solidarnej Polski jest praworz¹dnoœæ?

Praworz¹dnoœæ jest dzia³aniem zgodnym z prawem, ale musi pan pamiêtaæ, ¿e wa¿ne jest z jakiej perspektywy patrzy pan na sprawê. WeŸmy przyk³adowo obronê praw dzieci. Dobro dziecka i rola pañstwa w wychowaniu s¹ inaczej interpretowane w pó³nocnej czêœci Europy, a zupe³nie inaczej w œrodkowej. Na tym tle dochodzi do nieporozumieñ pomiêdzy pañstwami. Konsekwencj¹ s¹ spory transgraniczne, które musz¹ byæ rozpatrywane w trybie Konwencji haskiej. W niektórych pañstwach bêd¹ uwa¿ali, ¿e prawem cz³owieka jest prawo do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego jednop³ciowego i adopcja dzieci przez takie zwi¹zki, a w innych, ¿e jest przeciwnie. Istot¹ jest to, kto ma klucze do praworz¹dnoœci. Jeœli mechanizm powi¹zania praworz¹dnoœci ze œrodkami unijnymi przejdzie, trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e te klucze bêd¹ le¿a³y w sejfie w Komisji Europejskiej. Jeœli urzêdnicy brukselscy uznaj¹, ¿e trzeba procedurê uruchomiæ, bo uznaj¹, ¿e dwóch homoseksualistów mo¿e adoptowaæ dziecko, to zrobi¹ to. Pan nie bêdzie mia³ na to ¿adnego wp³ywu. Polska bêdzie mog³a co najwy¿ej odwo³aæ siê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, który rozstrzygnie ewentualny spór. Proszê jednak wczeœniej ws³uchaæ siê w g³os prezesa tego gremium – Koena Lenaertsa, który jest Belgiem i mówi, ¿e prawo wspólnotowe jest wa¿niejsze, ni¿ krajowe. Co z tego, ¿e mamy zabezpieczenie w naszej Konstytucji, ¿e ma³¿eñstwem jest zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny. Ktoœ uzna, ¿e prawem cz³owieka jest mo¿liwoœæ zawarcia ma³¿eñstwa przez dwóch mê¿czyzn i trzeba bêdzie zmieniaæ polski porz¹dek prawny. W przypadku TSUE sêdziowie stan¹ najpewniej po stronie Komisji Europejskiej. To jest oczywista sprawa.

W rozdziale dotycz¹cym systemu s¹downictwa w Polsce Komisja Europejska ma w¹tpliwoœæ w kwestiach np. niezale¿noœci i legitymacji Trybuna³u Konstytucyjnego. Prof. Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta powiedzia³ o terminie wyroku TK w sprawie aborcji: „Zosta³o wydane w tym terminie z powodu przestrzelenia wyobra¿eñ na temat stopnia konserwatyzmu spo³eczeñstwa polskiego z rzeczywistymi trendami przemian œwiadomoœci, zw³aszcza m³odego pokolenia.” Czy TK jest obecnie niezale¿ny od polityków a wyrok ws. aborcji zosta³ wydany w terminie bez politycznych konsultacji z obozem w³adzy?

Miar¹ szacunku do pañstwa jest szacunek do jego instytucji. Od piêciu lat s³yszê o dublerach w Trybunale Konstytucyjnym, neo – KRS, zamachu na S¹d Najwy¿szy. To retoryka opozycji, która jest szczególnie szkodliwa dla Polski, to nie jest szacunek dla pañstwa. Ciekawe, ¿e Komisja Europejska ma w¹tpliwoœci jak dzia³a w Polsce Trybuna³ Konstytucyjny, choæ w kilku pañstwach cz³onkowskich nie ma go w porz¹dku prawnym. Nie podoba siê te¿ sposób wyboru cz³onków Krajowej Rady S¹downictwa, choæ system by³ wzorowany na rozwi¹zaniach hiszpañskich. Wreszcie w niektórych krajach w ogóle nie ma takich instytucji i nikt tego nie kwestionuje. Trzeba postawiæ pytanie, dlaczego mamy zgadzaæ siê na podwójne standardy? W kwestii wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego trzeba natomiast pamiêtaæ, ¿e nawi¹zuje on do wczeœniejszej linii orzeczniczej. Przypomnê, ¿e 20 lat temu ten sam Trybuna³ te¿ zajmowa³ siê spraw¹ aborcji i sytuacja by³a podobna. Pamiêtajmy, kiedy powsta³a Konstytucja. Dziœ œrodowiska lewicowe nie mog¹ mieæ pretensji o to, jak okreœlono problematykê ochrony ¿ycia cz³owieka. To ich poprzednicy decydowali o takim zapisie artyku³u 38 (Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿demu cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿ycia). Jeœli jesteœmy legalistami, musimy szanowaæ orzeczenia. Co do terminu, to przyznajê, ¿e by³ niefortunny, ale na to politycy nie maj¹ ¿adnego wp³ywu.

Dlaczego Rz¹dowe Centrum Legislacji podporz¹dkowane premierowi nie publikuje wyroku TK? Czy wyrok ws. aborcji powinien byæ natychmiast opublikowany w Dzienniku Ustaw?

Zgodnie z Konstytucj¹, wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego powinny byæ opublikowane niezw³ocznie. Termin jest nieostry i nie mo¿na wskazaæ konkretnego przedzia³u czasowego, natomiast trudno nie zauwa¿yæ, ¿e projekt Prezydenta Andrzeja Dudy wp³yn¹³ do Sejmu, najpewniej z tego powodu, ¿eby nie doprowadziæ do tak zwanej pró¿ni prawnej. Sprawa jest niezwykle delikatna. Chcia³bym jednak na chwilê odnieœæ siê do aborcji eugenicznej. Dla mnie eugenika jest czymœ skrajnie nieakceptowalnym. Eugenika bra³a siê z czasów spartañskich, gdy niepe³nosprawne dzieci pozostawiano na obrze¿ach miast. Dziœ po Sparcie pozosta³y tylko ruiny. Eugenika na przestrzeni wieków by³a wykorzystywana w ró¿nych sytuacjach. Przypomnê, ¿e 80 lat temu sta³a siê instrumentem do eksterminacji jednego z narodów. T¹ dyskusjê zapocz¹tkowa³y szerokie zmiany w konstytucjach europejskich, ¿eby masowo stosowaæ eugenikê dla zapewnienia zdrowego spo³eczeñstwa. Polska opar³a siê tej modzie ze wzglêdu na pozycjê koœcio³a katolickiego. Po wojnie temat eugeniki znikn¹³ z przestrzeni publicznej. Obecnie dyskusja od¿ywa. Proszê chocia¿by poczytaæ opinie Petera Singera, australijskiego bioetyka, który jest wzorcem dla œrodowisk domagaj¹cych siê aborcji i eutanazji. Chcia³bym te¿ mocno podkreœliæ, ¿e choæ mam wyrazisty pogl¹d na temat aborcji eugenicznej, nie potêpiam ludzi, którzy w tej niezwykle delikatnej sprawie maj¹ pogl¹d odmienny.

Od pocz¹tku 2018 roku do TSUE trafi³o kilkanaœcie spraw zwi¹zanych z reformami prawa w Polsce. By³y to skargi Komisji Europejskiej, sêdziów z Polski i pytania prejudycjalne polskich s¹dów. Je¿eli Zjednoczona Prawica chce, ¿eby sêdziowie byli niezale¿ni od w³adzy, nie byli przenoszeni i karani decyzj¹ polityków, to dlaczego praworz¹dnoœæ nie ma byæ powi¹zana z unijnymi decyzjami?

Jeœli mamy siê trzymaæ praworz¹dnoœci, to musimy odnieœæ siê do obecnie obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego wspólnoty. Proszê mi wskazaæ przepis, który jest podstaw¹ wprowadzenia mechanizmu ³¹cz¹cego praworz¹dnoœæ i œrodki unijne. W traktatach nie znajdzie pan takiej podstawy. Czyli mamy dosyæ kuriozaln¹ sytuacjê. Z jednej strony mechanizm nawi¹zuj¹cy w treœci do praworz¹dnoœci, który nie jest oparty na porz¹dku prawnym. To najwiêksza s³aboœæ tego pomys³u. S¹dzê, ¿e warto przytoczyæ opiniê prawn¹ S³u¿b Europejskich, która wprost potwierdza, ¿e propozycja rozporz¹dzenia jest niepraworz¹dna i narusza art. 7 traktatu unijnego. Niestety, czêœæ polityków zachodniej czêœci Unii Europejskiej uzna³a, ¿e przepchnie kolanem niepraworz¹dny dokument. Prym wiod¹ Holendrzy. Na ich tle nawet Niemcy zachowuj¹ siê dosyæ powœci¹gliwie. Zastanawiaj¹ce, ¿e z takiej „praworz¹dnej” Holandii ucieka ma³¿eñstwo (rosyjsko – australijskie) ze swoim dzieckiem autystycznym do „niepraworz¹dnej” Polski i prosz¹ u nas o azyl, bo grozi im niebezpieczeñstwo w tamtym kraju. Takich spraw jest wiele. Tak przy okazji, niskie uk³ony dla sêdziego w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie, który nie zgodzi³ siê na wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez organy œcigania ze wzglêdu na to, ¿e grozi³o tym ludziom realne niebezpieczeñstwo. Ten sêdzia przeanalizowa³ porz¹dek prawny Holandii i okaza³o siê, ¿e jest ustawa obowi¹zuj¹ca od wielu lat, która w dosyæ ³atwy sposób umo¿liwia przeprowadzanie eutanazji u ludzi, tak¿e dzieci. Choroba psychiczna i demencja mo¿e okazaæ siê wystarczaj¹c¹ podstaw¹ do takich decyzji! Dla mnie to nie jest akceptowalne. Nie chcê takiego prawa w Polsce. Za wiele wycierpieliœmy jako naród, ¿eby ktoœ nas mia³ uczyæ demokracji i dzia³añ zgodnych z prawem.

Czyli rz¹d nie cofnie siê w podporz¹dkowywaniu sobie s¹downictwa?

Rz¹d nie mia³ intencji podporz¹dkowania sobie wymiaru sprawiedliwoœci i tego nie zrobiono. Przy tym ca³ym krzyku wokó³ reform, proszê zwróciæ uwagê, ¿e w Polsce sêdziowie s¹ wybierani przez sêdziów. Problem dotyczy raczej takich krajów jak Niemcy, gdzie politycy decyduj¹, kto ma byæ sêdzi¹. Mówi o tym nawet jeden z przepisów ich Konstytucji. W Niemczech dodatkowo nie ma rady s¹downictwa stoj¹cej na stra¿y niezale¿noœci s¹dów i niezawis³oœci sêdziowskiej. W Holandii te¿ jest powa¿ny problem, bo politycy zgodnie z ich porz¹dkiem maj¹ silny wp³yw na kszta³towanie systemu wymiaru sprawiedliwoœci. W tym kraju dodatkowo jest problem braku Trybuna³u Konstytucyjnego! Od lat jest dyskusja w przestrzeni publicznej, czy taka sytuacja jest akceptowalna. Jestem szczerze zaniepokojony o stan praworz¹dnoœci w tym kraju.

Czy w sprawie weta wobec unijnego bud¿etu prezydent jest po stronie Zbigniewa Ziobry?

S¹dzê, ¿e pan prezydent jest po stronie interesu Polski. W tle tego mechanizmu stoi sprawa suwerennoœci naszego pañstwa. To nie jest towar na sprzeda¿, to odpowiedzialnoœæ dziejowa polskich polityków. Cieszy mnie, ¿e pogl¹dy Pana Prezydenta s¹ zbie¿ne z pogl¹dami Zbigniewa Ziobro.

Weto albo œmieræ? 123 mld euro z bud¿etu UE i 27 mld euro ze specjalnego Funduszu Odbudowy po pandemii – bez pieniêdzy unijnych Polska gospodarka odbuduje siê równie sprawnie i szybko co z nim?

S³ysza³em kuriozaln¹ wypowiedŸ jednej z pos³anek, która mówi³a, ¿e weto przys³uguje takim krajom jak Holandia, bo s¹ p³atnikiem netto do bud¿etu unijnego. Polsce ma nie przys³ugiwaæ, bo podobno my tylko bierzemy z Unii. Nic bardziej b³êdnego. Holandia obok Niemiec, to najwiêksi beneficjenci jednolitego rynku unijnego. Wed³ug danych zaprezentowanych przez Komisjê Europejsk¹ w 2019 r., Holendrzy na jednolitym rynku zarabiaj¹ 84 miliardy euro rocznie, a Polska 44 miliardy euro. Przecie¿ korzyœci finansowe nie wynikaj¹ tylko ze œrodków unijnych, ale z ca³ego szeregu innych elementów. W przypadku Niemiec sytuacja jest równie ciekawa. „Wk³adaj¹” do bud¿etu 26 miliardów euro, a „wyci¹gaj¹” z jednolitego rynku 10 razy wiêcej, ponad 208 miliardów euro rocznie. Holandia dodatkowo jest rajem podatkowym i to jest kolejny powa¿ny problem z przestrzeganiem zasad gry przez niektóre pañstwa unijne. Jeœli ma byæ uczciwie, Holandia musi zrezygnowaæ z tych skrajnie nieuczciwych praktyk. Jestem polskim politykiem i w sercu mam mieæ interes mojego narodu. Uzna³em, ¿e nale¿y mówiæ o takich patologiach bardzo g³oœno w sytuacji, gdy tacy politycy, jak Mark Rutte, obecny premier Holandii, chcia³by widzieæ mój kraj jako ¿ebraka wyci¹gaj¹cego d³oñ do zachodnich krajów. Za du¿¹ cenê zap³acili za demokracjê nasi poprzednicy, ¿eby dziœ bezkrytycznie przyjmowaæ takie ataki na Polskê. Premier Holandii powinien znaæ t¹ cenê, bo jego kraj wyzwala³ mój rodak gen. Stanis³aw Maczek, który jest pochowany razem z polskimi ¿o³nierzami, którzy przelali krew za wolnoœæ Holendrów.

Czy powinniœmy zacz¹æ rozmawiaæ o polexicie?

Unia Europejska ju¿ dawno odesz³a od wartoœci na których by³a zbudowana. Przez lata mo¿na by³o siê œmiaæ z regulacji krzywizny banana, czy innych absurdów. Teraz sprawa jest o wiele powa¿niejsza. Ktoœ chce stworzyæ pañstwo federacyjne i doprowadziæ do mo¿liwoœci wp³ywu na nasz porz¹dek prawny. Chc¹ nam zafundowaæ ma³¿eñstwa jednop³ciowe, adopcje dzieci przez te ma³¿eñstwa, wyrugowaæ z przestrzeni publicznej religiê. Cen¹ maj¹ byæ pieni¹dze. Mówiê to wprost, Polska nie jest na sprzeda¿. Cz³onkostwo w Unii Europejskiej jest wartoœci¹, ale nie ma zgody na ³amanie traktatów unijnych i polskiej Konstytucji. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro broni twardo polskiej suwerennoœci, któr¹ siê nie handluje i nie kugluje.

Czy jeœli KE nie ust¹pi, a bud¿et nie zostanie zawetowany przez Polskê, to Solidarna Polska odejdzie ze Zjednoczonej Prawicy?

Nie wyobra¿am sobie takiej sytuacji. Dla Solidarnej Polski jest to nieakceptowalne.

Rozmawia³ Jacek Nizinkiewicz

Football news:

Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup