Poland

Michał Rogalski: Zbliżanie się do normalności

Program szczepieñ pod wzglêdem informacyjnym oceniam pozytywnie – mówi Micha³ Rogalski, 19-letni aktywista, wolontariusz, pasjonat statystyki.

Od pocz¹tku pandemii monitoruje pan sytuacjê zwi¹zan¹ z zaka¿eniami i tworzy bazê danych, z której korzysta³ m.in. zespó³ Uniwersytetu Warszawskiego. Informowa³ pan o b³êdach w oficjalnych statystykach. Zosta³ pan wyró¿niony Nagrod¹ RPO im. Paw³a W³odkowica. Czy rz¹dz¹cy równie¿ docenili pañsk¹ pracê?

Niestety, przez ca³y okres trwania projektu nikt ze strony rz¹dowej siê ze mn¹ nie kontaktowa³, a tak naprawdê jedyn¹ interakcj¹ by³a wymiana tweetów z oficjalnym profilem Ministerstwa Zdrowia. Rz¹d te¿ ogólnie doœæ póŸno doceni³ wartoœæ zbierania i upubliczniania danych epidemicznych.

Czy rz¹dowe dane s¹ teraz precyzyjniejsze?

Program szczepieñ pod wzglêdem informacyjnym na pewno oceniam pozytywnie. Codziennie dostajemy bardzo szczegó³owe dane, nie tylko o ogólnej liczbie zaszczepionych, ale te¿ o liczbie NOP, dostawach czy danych demograficznych.

Tego samego nie mo¿na niestety powiedzieæ o danych epidemicznych, których dostêpnoœæ i jakoœæ nadal pozostawia wiele do ¿yczenia.

Na podstawie dostêpnych informacji – ilu realnie mo¿e byæ w Polsce zaka¿onych i ilu zmar³o przez Covid-19?

Szacunki mówi¹, ¿e ok. 10–20 proc. populacji przesz³o chorobê. ¯eby poznaæ realne ¿niwo pandemii, wystarczy spojrzeæ na liczbê zgonów ze wszystkich powodów, która w listopadzie ub.r. by³a o ponad 100 proc. wy¿sza od œredniej wieloletniej. Pandemia to nie tylko zgony podawane przez ministerstwo, ale i te spowodowane z³ym stanem s³u¿by zdrowia.

Dlaczego rz¹dz¹cy powinni informowaæ o tym, ile dok³adnie osób zosta³o przetestowanych oraz ile osób mia³o pozytywny wynik?

To, ile wykrywamy zaka¿eñ, jest bezpoœrednio zale¿ne od liczby wykonywanych testów, wiêc liczby te zawsze powinno siê podawaæ razem. W mojej ocenie jednym z lepszych wskaŸników mówi¹cych nam o aktualnej sytuacji epidemicznej jest w³aœnie odsetek wyników pozytywnych.

Czego teraz brakuje w informacji o testowaniu?

Ostatnio brakuje nam danych o testowaniu w podziale na województwa i dok³adnych informacji o testowanych grupach. To by nam da³o jeszcze lepszy ogl¹d na sytuacjê.

Wed³ug informacji, które pan posiada, kiedy uda siê osi¹gn¹æ w Polsce odpornoœæ stadn¹?

Przyjmuje siê, ¿e do osi¹gniêcia odpornoœci stadnej trzeba mieæ odporne ok. 70 proc. populacji. Tempo szczepieñ ca³y czas szybko roœnie. Podane zosta³y ju¿ pierwsze drugie dawki, a docelowe tempo osi¹gniemy w pi¹tym tygodniu od rozpoczêcia szczepieñ. Myœlê, ¿e realne jest osi¹gniêcie jej jeszcze w tym roku.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e osób z odpornoœci¹ nabyt¹ przez przechorowanie oficjalnie jest ju¿ ponad milion, a tak jak zaznaczy³em wczeœniej, trzeba tê liczbê pomno¿yæ jeszcze razy kilka.

Ca³y czas trwaj¹ te¿ badania nad trwa³oœci¹ odpornoœci, która ma tu równie¿ istotne znaczenie. Na razie jednak nie wiadomo, czy trzeba bêdzie powtarzaæ szczepienie, i jeœli tak, to jak czêsto.

Bior¹c pod uwagê dostêpne statystyki: kiedy bêdziemy mogli wróciæ do normalnego ¿ycia, a pan do innych zajêæ?

Bior¹c pod uwagê te wszystkie fakty, pierwsze efekty szczepieñ bêd¹ siê ju¿ pojawia³y za kilka miesiêcy. Liczba zaka¿eñ nie spadnie jeszcze do zera, ale na pewno zbli¿ymy siê do normalnoœci.

Football news:

Arsenal have never won against Burnley in their last three games. Before that, there was a series of 11 wins
Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?