Poland

Michael Greis: Pudełko z problemami

Sporty zimowe

Michael Greis, trener polskich biatlonistek

fot. Getty Images/ Martin Rose

Trener polskich biatlonistek Michael Greis o tym, co jest wa¿ne przy strzelaniu, szukaniu œniegu i najwa¿niejszych imprezach sezonu.

Ostatnie tygodnie przed startem PŒ spêdzaliœcie w Kontiolahti, bo w innych miejscach nie by³o œniegu. Jak jest teraz?

Rzeczywiœcie, w ostatnich tygodniach by³o bardzo ciep³o. Ju¿ sama epidemia powodowa³a utrudnienia w przygotowaniach. Chcieliœmy podró¿owaæ jak najmniej, nie wracaæ do Polski i na pocz¹tku zdecydowaliœmy siê na treningi w fiñskiej Imatrze, ale tam te¿ brakowa³o œniegu. Na szczêœcie w Kontiolahti mieliœmy znakomite warunki. W Skandynawii organizatorzy s¹ znakomicie przygotowani.

Byliœcie w Kontiolahti ju¿ od pocz¹tku listopada, teraz czekaj¹ was dwa tygodnie zawodów i przenosiny na kolejne starty w Pucharze Œwiata w Hochfilzen. Przygotowania by³y doœæ d³ugie. Jak dbaæ o dobre samopoczucie?

Tak dzia³a system przygotowañ w Polsce. Do dyspozycji mamy tylko Duszniki Arenê, bywaj¹ problemy ze œniegiem, wiêc jeŸdzimy sporo po Europie. Do tego jeszcze  dziewczyny pochodz¹ z ró¿nych czêœci kraju: Kamila ¯uk jest z Soko³owska, Magda Gwizdoñ z ¯ywca, Monika Hojnisz-Starêga z Chorzowa. Podczas pracy w USA mia³em podobne problemy. Skoro czêsto jeŸdzimy na zgrupowania, to staramy siê im zapewniæ jak najwiêcej pobytu w domu pomiêdzy obozami. Zawsze po zakoñczeniu jakiegoœ etapu przygotowañ dziewczyny jad¹ do rodzin, zamiast podró¿owaæ po Polsce na badania czy w poszukiwaniu miejsc do treningów. Rozmawialiœmy co zrobiæ z ostatnim etapem przed rozpoczêciem sezonu. Mieliœmy do wyboru je¿d¿enie po Europie i zwiêkszanie ryzyka zaka¿enia, albo za³o¿enie „bazy” w Finlandii. Dziewczyny same podjê³y decyzjê: jedziemy do Kontiolahti i zostajemy. Dziêki temu mogliœmy spokojnie trenowaæ, ale z drugiej strony spêdzlismy cztery tygodnie w jednym hotelu. Jeszcze nigdy czegoœ takiego nie prze¿y³em (œmiech).

Monika Hojnisz-Starêga mia³a latem problemy ze zdrowiem. Jak wygl¹da forma pana zawodniczek na ostatniej prostej?

Tak, mia³a uraz ¿eber i przez jakiœ czas nie mog³a biegaæ na nartach. Zamiast tego jeŸdzi³a na rowerze. To trwa³o jakieœ dwa miesi¹ce. Na pewno w pewnym momencie odbi³o siê to na jej formie, ale jest bardzo ambitna i wiele nadrobi³a. Musimy iœæ do przodu. Kamila i Monika maj¹ potencja³, ¿eby biegaæ na wysokim poziomie. Monika jest stabilniejsza w strzelaniu. Kamila te¿ potrafi œwietnie strzelaæ, ale chcia³bym, ¿eby by³a w tym bardziej regularna.

Jak do tego doprowadziæ?

To wymaga czasu i zrozumienia mechanizmu strzelania. Trzeba to by³o podzieliæ na malutkie czêœci, ka¿d¹ z nich rozpracowaæ i potem te detale po³¹czyæ znów w ca³oœæ.

W filmie „Ostatni Samuraj” g³ówny bohater udaje, ¿e celuje do rekruta, ¿eby sprawdziæ, czy jest gotowy do strzelania w czasie bitwy.

Muszê tê scenê obejrzeæ. Koniec koñców celne strzelanie to kwestia psychiki, która pozwala spi¹æ w ca³oœæ wszystko. Musisz zaj¹æ stabiln¹ pozycjê, poczuæ j¹ zarówno w pozycji le¿¹cej, jak i w stójce. Jak celowaæ, jak oddychaæ? Ile energii we wszystko wk³adaæ, czy spust naciskaæ mocniej, czy s³abiej? Jak¹ mam pewnoœæ siebie? Jeœli ju¿ otworzy siê to pude³ko, to wyskakuj¹ kolejne „problemy”. Wp³yw na strzelanie ma te¿ charakter: Kamila i Monika s¹ pod tym wzglêdem bardzo ró¿ne.

Monika wygl¹da na bardzo spokojn¹. To dlatego czasami strzela wolniej w porównaniu z innymi?

Teraz strzela ca³kiem szybko, mo¿e nawet w zbyt wysokim tempie? Myœlê, ¿e mog³aby spêdzaæ na strzelnicy o kilka sekund d³u¿ej. Ona jest dobrym strzelcem. Mam nadziejê, ¿e Kamila weŸmie trochê przyk³adu z jej podejœcia. Trzeba umieæ okreœliæ granicê: nie strzelaæ ani za szybko, ani za wolno.

Pomówmy o dru¿ynie. Wprowadzi³ pan system eliminacji latem. Dziewczyny zdobywa³y punkty za starty. Czemu pan uzna³, ¿e to potrzebne?

Chcia³em wprowadziæ element wewnêtrznej rywalizacji w dru¿ynie. Nie dobieram dziewczyn pod wzglêdem wieku, nie dbam o to, czy ktoœ ma 23 lata, czy ponad 40. Muszê widzieæ, ¿e ma w sobie pasjê. Jeœli by³yby du¿e ró¿nice w poprzednim sezonie, to podzia³ by³by jasny, a tak zyskaliœmy obiektywne kryterium. Zaznaczam, ¿e nikogo nie skreœlam. Ca³y czas jestem w kontakcie z Magd¹ Gwizdoñ i Ann¹ M¹k¹. Obie mog¹ nam pomóc w sztafecie. Trenowa³y w Obertilliach. Zobaczymy, co przyniesie sezon. Najwy¿sz¹ formê chcemy mieæ w styczniu i lutym, kiedy najpierw w Dusznikach-Zdroju bêd¹ rozgrywane mistrzostwa Europy, a póŸniej w Pokljuce mistrzostwa œwiata.

Ca³y czas nad wszystkimi unosi siê COVID. Jak wygl¹daj¹ zabezpieczenia?

Przed przyjazdem do Finlandii przeszliœmy testy, byliœmy te¿ testowani na lotnisku. Dziêki temu mogliœmy trenowaæ w tym kraju. Potem byliœmy sprawdzani przed wejœciem do oœrodka w Kontiolahti. Przed zawodami znów bêdziemy testowani i tak co ka¿de cztery lub piêæ dni. Otrzymaliœmy zalecenia dotycz¹ce higieny, osobistego kontaktu, zachowania dystansu. Musimy nosiæ maski, które zdejmujemy tylko w pokojach, przy jedzeniu i podczas wysi³ku fizycznego. Sami opracowaliœmy logistykê podró¿owania, mamy zasady, kto i z kim siedzi przy stoliku. W hotelu jest te¿ dostêpna izolatka. Nikt nam nie zakazywa³ wychodzenia do centrum handlowego, ale musimy zachowaæ zdrowy rozs¹dek.

Rozmawia³: £ukasz Majchrzyk

Football news:

Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session
There are three candidates left in Barca's presidential race (one more starred in tears). Here are their programs and plans for Messi
Rashford - Rooney: One of the greatest. Playing with you was a dream come true
Zlatan did not allow Kalul to play in gloves: How can a young defender make his debut like this? He will definitely not scare the strikers