Poland

Mesut Oezil. Zawodnik niewygodny

Pi³ka no¿na

Mesut Özil

Mesut Oezil ostatni raz dla Arsenalu zagra³ w marcu A

AFP

By³ pi³karzem, dla którego ogl¹da³o siê mecze. Dziœ nie gra ani dla Niemiec, ani w Arsenalu. Polityczne zaanga¿owanie zepchnê³o go na futbolowy margines.

Xabi Alonso powiedzia³ o nim kiedyœ, ¿e jest przedstawicielem gatunku na wymarciu. Z³oœliwi dodaliby dzisiaj, ¿e tê pochwa³ê Oezil tak mocno wzi¹³ sobie do serca, ¿e zupe³nie znikn¹³ z pi³karskiego krajobrazu. Ostatni raz na boisku widziano go jeszcze przed pandemi¹. Marcowe spotkanie z West Hamem (1:0) skoñczy³ nawet z asyst¹. Ale od tamtej pory pró¿no szukaæ go w sk³adzie Arsenalu.

Oezil nie by³ ulubieñcem trenera Unaia Emery'ego, ale u jego nastêpcy Mikela Artety gra³ w miarê regularnie. Niedawno us³ysza³ jednak, ¿e w Londynie nie jest ju¿ potrzebny. Klub nie zg³osi³ go do rozgrywek Premier League i europejskich pucharów. Trener przekonuje, ¿e ma 25 bardziej przydatnych zawodników.

– Ta decyzja podyktowana jest wy³¹cznie wzglêdami sportowymi – podkreœla Arteta, choæ w kuluarach mówi siê o konflikcie obu panów, a agent pi³karza Erkut Sogut zarzuca trenerowi k³amstwo. – Rozmawia³em z kilkoma kolegami Mesuta z szatni i powiedzieli mi, ¿e na treningach prezentuje siê on œwietnie i nie potrafi¹ zrozumieæ tego, co siê dzieje. Wszyscy, na czele z kibicami, zas³u¿yli na s³owa prawdy.

Gdy w lipcu Arteta nie posy³a³ Oezila na boisko, t³umaczy³, ¿e powodem absencji jest jego uraz pleców. Sam zainteresowany twierdzi³ jednak, ¿e nic mu nie dolega i zg³asza³ gotowoœæ do gry. Angielska prasa szybko temat podchwyci³a i uzna³a, ¿e to po prostu wypychanie reprezentanta Niemiec z klubu.

Oezil to jeden z najlepiej zarabiaj¹cych zawodników w Premier League. Odk¹d w 2018 roku przed³u¿y³ kontrakt, co tydzieñ na jego konto wp³ywa 350 tys. funtów. Taka kwota to du¿e obci¹¿enie dla bud¿etu, w dodatku Oezil nie przysta³ na obni¿enie pensji na okres zawieszenia rozgrywek przez Covid-19. Kiedy dzisiaj z ¿alem pisze o braku lojalnoœci ze strony klubu, wspó³czuæ mu trudniej.

Boczny tor

Arsenal próbowa³ siê go pozbyæ ju¿ latem. Oezil odrzuci³ wtedy lukratywn¹ ofertê z Arabii Saudyjskiej (17 mln euro za rok gry w Al-Nassr).

– To ja zadecydujê o tym, kiedy odejdê – zapowiada³ w rozmowie z magazynem „The Athletic". Chce zostaæ w Londynie do koñca umowy, czyli do czerwca 2021 roku.

Dlaczego tak bardzo zale¿y mu na wype³nieniu kontraktu? Wed³ug „The Athletic" Oezil dostanie wtedy premiê w wysokoœci 8 mln funtów. Woli wiêc siedzieæ na trybunach, ni¿ dobrowolnie zrezygnowaæ z pieniêdzy.

– Dzisiejszy futbol wymaga b³yskawicznego przechodzenia z obrony do ataku. To sprawi³o, ¿e tacy pi³karze jak Mesut zostali odstawieni na boczny tor. Ale nie zapominajmy, ¿e to mistrz œwiata, gra³ w Realu. Trzeba znaleŸæ sposób, jak go wykorzystaæ – zauwa¿a Arsene Wenger. By³y trener Arsenalu w 2013 roku nie waha³ siê zap³aciæ za niego 50 mln euro, bij¹c klubowy rekord.

Dziœ wartoœæ Oezila szacowana jest na 9 mln (przez bran¿owy portal transfermarkt), ale kiedy zamienia³ Madryt na Londyn, pisano, ¿e jego futbol to sztuka, a Real sta³ siê dziêki niemu orkiestr¹, która nie fa³szuje. Z³oœci nie kry³ Cristiano Ronaldo, gdy¿ traci³ najlepszego asystenta. – Znalaz³by mnie na boisku nawet z zamkniêtymi oczami – chwali³ kolegê Portugalczyk.

Wenger dawa³ mu pe³n¹ swobodê, ale jeœli ktoœ liczy³, ¿e Oezil rozwi¹¿e wszystkie problemy Arsenalu i dru¿yna bêdzie siêgaæ regularnie po trofea, musia³ siê rozczarowaæ. To nie jest charyzmatyczny przywódca, który sam wygra mecz, choæ jednym podaniem mo¿e wiele zmieniæ.

Erdogan i Ujgurowie

K³opoty Oezila zaczê³y siê w 2018 roku, kiedy Wenger po 22 latach po¿egna³ siê z klubem. To by³ trudny czas dla reprezentanta Niemiec równie¿ dlatego, ¿e uznano go za jednego z winowajców mundialowej klêski. Broni¹cy tytu³u Niemcy nie wyszli w Rosji z grupy. Media twierdzi³y, ¿e w kadrze dosz³o do podzia³ów, a atmosferê pogorszy³o zdjêcie, jakie Oezil i Ilkay Guendogan zrobili sobie z oskar¿anym o ³amanie praw cz³owieka prezydentem Turcji Recepem Erdoganem.

Oezil t³umaczy³, ¿e nie móg³ odmówiæ spotkania, bo by³oby to równoznaczne z wyparciem siê w³asnych korzeni, a rozmowa, choæ dosz³o do niej kilka tygodni przed wyborami w Turcji, ogranicza³a siê do futbolu. W Niemczech spad³a jednak na niego fala krytyki, Oezil zarzuci³ prezesowi federacji i mediom rasizm, uniós³ siê honorem i zrezygnowa³ z gry w kadrze. A Erdogana uczyni³ œwiadkiem na swoim œlubie.

Polityczne zaanga¿owanie sta³o siê Ÿród³em k³opotów. Kiedy w zesz³ym roku zwróci³ uwagê na przeœladowania Ujgurów, islamskiej mniejszoœci pochodzenia tureckiego zamieszka³ej w Chinach, Chiñczycy wyszli na ulice, by paliæ jego koszulki, usuniêto go z tamtejszej wersji komputerowej gry Pro Evolution Soccer, a pañstwowa telewizja CCTV odwo³a³a transmisjê meczu Arsenalu z Manchesterem City.

Na reakcjê londyñskiego klubu nie trzeba by³o d³ugo czekaæ, natychmiast odci¹³ siê od swojego zawodnika i podkreœli³, ¿e nigdy nie anga¿uje siê w politykê. Azja to zbyt wa¿ny rynek dla Premier League, by przysparzaæ sobie wrogów. Arsenal, podobnie jak inne zespo³y, jeŸdzi³ tam na przedsezonowe tournée, ma w Azji rzesze kibiców i p³ac¹cych hojnie sponsorów.

Oezil zd¹¿y³ siê ju¿ wczeœniej przekonaæ, ¿e zabieranie g³osu na niewygodne tematy mo¿e mieæ nieprzyjemne konsekwencje. Ju¿ dwa lata temu ze wspó³pracy z nim zrezygnowa³ Mercedes, niedawno umowy nie przed³u¿y³ Adidas, z którym zwi¹zany by³ od 2013 roku. Ale on nie zamierza milczeæ. Ostatnio popar³ Azerbejd¿an w wojnie z Armeni¹ o Górski Karabach. „Ich problemy s¹ naszymi problemami, ich radoœæ jest nasz¹ radoœci¹" – oœwiadczy³, odwo³uj¹c siê do silnych wiêzi Turcji z Azerbejd¿anem.

W Niemczech niektórzy ju¿ pisz¹, ¿e na naszych oczach Oezil zmienia siê z pi³karza w polityka. Ale na sportow¹ emeryturê jest zdecydowanie za wczeœnie. W paŸdzierniku skoñczy³ 32 lata i choæ nadal chce walczyæ o swoj¹ pozycjê w Arsenalu, to trudno sobie wyobraziæ, by kontynuowa³ karierê w Londynie. Musi poszukaæ nowego miejsca.

Football news:

Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million