Poland

Meksyk: Ze szpitala skradziono szczepionki

AFP

Meksykañskie s³u¿by prowadz¹ dochodzenie w sprawie kradzie¿y szczepionek przeciw koronawirusowi z publicznego szpitala. W dotkniêtym przestêpczoœci¹ kraju szczepionki s¹ pilnowane przez wojsko.

W³adze Meksyku nie chc¹, by sprowadzone do kraju szczepionki przeciw koronawirusowi trafi³y w rêce przestêpców. 

We wtorek poinformowano, ¿e w publicznym szpitalu w centralnym stanie Morelos dosz³o do kradzie¿y. Za ochronê placówki odpowiedzialna by³a tam prywatna firma. S³u¿by nie wykluczaj¹, ¿e kradzie¿y dokona³ jeden z pracowników szpitala. 

Rz¹d obieca³ zapewniæ bezp³atne szczepienie wszystkim 129 mln mieszkañcom kraju. Do tej pory odnotowano kilka przypadków zaszczepienia siê poza kolejnoœci¹. Wœród ukaranych jest m.in. kierownik szpitala, który wraz z rodzin¹ przyj¹³ szczepionkê.

Od pocz¹tku epidemii dosz³o w Meksyku do ponad 140 tysiêcy zgonów, co stanowi czwarty najwy¿szy wynik na œwiecie. Wiêcej ofiar epidemii odnotowano tylko w USA, Brazylii i Indiach.

W Meksyku szczepienia rozpoczêto 24 grudnia. 

Football news:

Agnelli on changing the format of the Champions League: I hope everything will be decided in the next couple of weeks
Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support