Poland

Meksyk: PKB wzrósł najbardziej od dekad

PKB Meksyku wzrós³ w trzecim kwartale o 12 proc. kw./kw., co by³o najlepszym wynikiem od co najmniej trzech dekad. Dane te by³y zbli¿one do prognoz.

Druga pod wzglêdem wielkoœci gospodarka Ameryki £aciñskiej wci¹¿ jednak ma du¿o strat do odrobienia. Licz¹c rok do roku, meksykañski PKB spad³ w trzecim kwartale o 8,6 proc.

Czwarty kwarta³ nie zapowiada siê dobrze. W Meksyku odnotowano jak dot¹d ponad 90 tys. zgonów na Covid-19, a kraj zmaga siê z drug¹ fal¹ pandemii. Prezydent Andres Manuel Lopez Obrador odrzuca natomiast wezwania, by zwiêkszyæ stymulacjê fiskaln¹. Jego zdaniem, gospodarka szybciej siê odbije, jeœli bêdzie obci¹¿ona mniejszym d³ugiem.

- Perspektywa drugiej fali pandemii tworzy wiele niepewnoœci, a rynek wewnêtrzny Meksyku jest bardzo s³aby – twierdzi Jessica Roldan, g³ówna ekonomistka meksykañskiego domu maklerskiego Finamex.

Football news:

Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better
De Bruyne will sign a 5-year contract with Manchester City. He entered negotiations after Pep extended his contract