Poland

Medale ponad morale. Historia oszustwa

Julia Stiepanowa

Julia Stiepanowa jako jedyna Rosjanka wystartowa³a pod neutraln¹ flag¹ w mistrzostwach Europy w Amsterdamie (2016). W eliminacjach biegu na 800 dozna³a kontuzji

Getty Images, Ian MacNicol

Rosjanie stracili worek medali, a ich reprezentacji zabraknie na najbli¿szych igrzyskach olimpijskich. Mo¿liwe, ¿e imperium wci¹¿ trzyma³oby siê mocno, gdyby nie Julia i Witalij Stiepanowowie.

Motyl machn¹³ skrzyd³ami i wznieci³ burzê, której ostatnie grzmoty wybrzmia³y w Lozannie. Trybuna³ Arbitra¿owy ds. Sportu (CAS) podtrzyma³ czêœciowo decyzjê Œwiatowej Agencji Antydopingowej (WADA) i na dwa lata wyrzuci³ reprezentacjê Rosji z igrzysk oraz mistrzostw œwiata. To oznacza, ¿e bêd¹ mogli tam pojechaæ jedynie dopingowo czyœci sportowcy, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z nielegalnym wspomaganiem, ale wyst¹pi¹ jako zawodnicy neutralni: bez hymnu i flagi.

Sêdziowie rozstrzygnêli starcie wagi ciê¿kiej, Rosjanie robili wszystko, ¿eby storpedowaæ wyrok WADA, ale przegrali. Ich sportowcy oczywiœcie bêd¹ dalej zdobywaæ medale, w³adze kraju obsypi¹ ich nagrodami, a pierœ w lo¿y honorowej dumnie wyprê¿y W³adimir Putin. Sukcesy bêd¹ jednak œwiêtowaæ w upokorzeniu, bo na Wschodzie nic nie boli tak, jak zraniona duma.

Mo¿liwe, ¿e nie by³oby tej kary, gdyby Witalij Stiepanow 11 wrzeœnia 2001 roku us³ysza³ budzik. Ale student z Rosji p...

Football news:

Valdes will return to Barcelona and become a goalkeeping coach
Agnelli on changing the format of the Champions League: I hope everything will be decided in the next couple of weeks
Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8