Poland

Medal odzyskany nocą. Norweg ze złotem

20-letni Norweg przyje¿d¿a³ na halowe mistrzostwa Europy jako faworyt, kilka tygodni wczeœniej w wielkim stylu pobi³ rekord œwiata juniorów. Ingebrigtsen przed fina³em biegu na 1500 metrów ¿artowa³ nawet, ¿e odegra siê na Lewandowskim za pora¿kê sprzed dwóch lat w Glasgow, bo Polak przecie¿ siê starzeje, a on sam jest w œwietnej formie.

Czytaj tak¿e:

Marcin Lewandowski ze z³otem, ale Norwegowie walcz¹

Faktycznie, by³. Obj¹³ prowadzenie po drugim okr¹¿eniu i ju¿ go nie odda³. Lewandowski próbowa³ utrzymaæ jego tempo, ale nie móg³ zbli¿yæ siê do Norwega. Ingebrigtsen min¹³ metê pierwszy, kilkanaœcie minut póŸniej zosta³ zdyskwalifikowany.

Najbardziej dyskusyjna akcja wieczoru rozegra³a siê na drugim wira¿u. Ingebrigtsen bieg³ blisko krawê¿nika i wpad³ na plecy Micha³a Rozmysa. Z³apa³ siê jego koszulki, a Polak go odepchn¹³. To starcie sprawi³o, ¿e Norweg przekroczy³ lew¹ stop¹ wewnêtrzn¹ liniê toru - takie przewinienie kosztuje dyskwalifikacjê.

- Nie mam pretensji do Micha³a o walkê na ³uku. Biegliœmy po wewnêtrznej, ale zostaliœmy zepchniêci. Zawodników by³o po prostu za du¿o. Jest jednak nowy przepis, zgodnie z którym jeœli zostanê wypchniêty do œrodka i wpadnê tam nieumyœlnie, to wszystko jest w porz¹dku. Ogl¹daliœmy wideo, odwo³ujemy siê - wyjaœnia³ Ingebrigtsen w rozmowie z „Rz”.

Europejska federacja kilkanaœcie minut po pó³nocy poinformowa³a, ¿e 20-latek odzyska³ z³oto. Sytuacja zaskoczy³a polskich dzia³aczy. Sam Lewandowski prawdopodobnie ju¿ spa³, bo kolejnego dnia przed po³udniem czeka³ go kolejny start.

- Gdyby Ingebrigtsen przekroczy³ liniê sam, bez kontaktu z innym zawodnikiem, zosta³y bezwzglêdnie zdyskwalifikowany. Jego kontakt z Rozmysem sprawi³ jednak, ¿e sytuacja by³a bardziej z³o¿ona. Podejrzewam, ¿e mog³o to zostaæ potraktowane jako okolicznoœæ ³agodz¹ca - wyjaœnia „Rz” sêdzia miêdzynarodowy Janusz Rozum.

Jego domniemania potwierdzi³a Komisja Odwo³awcza, która zinterpretowa³a przepisy zgodnie z duchem sportu. „Ingebrigtsen zosta³ popchniêty przez innego zawodnika i dlatego przekroczy³ krawê¿nik. Zawodnik nie uzyska³ przez to ¿adnej przewagi, a sytuacja nie wp³ynê³a na wyœcig, ani na jego wynik” - czytamy.

Lewandowski ju¿ mecie przyzna³, ¿e to jego rywal zas³u¿y³ na z³oto. - Fajnie, jeœli zostanê mistrzem Europy, ale Ingebrigtsen by³ tego dnia po prostu najlepszy. Nale¿¹ mu siê wielkie gratulacje. To ¿adna niespodzianka, bo przecie¿ tej zimy prawie pobi³ rekord œwiata - mówi³ Polak. Okazja do rewan¿u prawdopodobnie w niedzielê, kiedy zaplanowano fina³ biegu na 3000 metrów.

Football news:

Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought