Poland

„Mecze mojego życia”. Od pudła z karnego do willi w Toskanii

Zbigniew Boniek. Mecze mojego ¿ycia

Zbigniew Boniek, Janusz Basa³aj - Mecze mojego ¿ycia. SQN, Kraków 2020

materia³y prasowe

Ksi¹¿ka napisana przez Zbigniewa Boñka wspólnie z Januszem Basa³ajem to polska historia okraszona w³oskim rodzynkiem.

„W styczniu 1985 roku prezes AS Roma Dino Viola spotka³ siê ze mn¹ w swojej willi pod Florencj¹. Ostatniego dnia stycznia po¿yczy³em ferrari od Michela Platiniego i wyjecha³em o szóstej rano z Turynu, by obgadaæ z prezesem szczegó³y mojej umowy".

Ilu polskich pi³karzy mog³oby napisaæ takie zdania? Tylko jeden: Zbigniew Boniek. Jest tu prawie wszystko: ziemia obiecana, jak¹ s¹ W³ochy, wielkie nazwiska i niebotyczne pieni¹dze.

Robert Lewandowski osi¹gn¹³ podobny status 30 lat póŸniej w innym kraju, ale sukcesy z reprezentacj¹, jakich doœwiadczy³ Boniek, ma wci¹¿ – miejmy nadziejê – przed sob¹.

To jest opowieœæ o przesz³oœci latach PRL-u, obyczajach futbolowych, trenerach i dzia³aczach przynoszonych w teczkach lub pisz¹cych raporty dla bezpieki. Ale to te¿ zgrabny przekaz, ¿e niektóre sytuacje wci¹¿ siê powtarzaj¹, zmieniaj¹ siê tylko nazwiska i nazwy.

Jest te¿ mowa o roli przypadku w ¿yciu. Co by siê sta³o, gdyby w roku 1975, w meczu Zawisza Bydgoszcz – Lechia Gdañsk, prawie decyduj¹cym o awansie do ekstraklasy, Boniek wykorzysta³ rzut karny? Ale trafi³ w s³upek, Zawisza przegra³ 0:1, a czêœæ kibiców podejrzewa³a, ¿e mecz zosta³ sprzedany i wiadomo kto sprzeda³. Ten, kto nie wykorzysta³ jedenastki.

Wszyscy byli roz¿aleni, kiedy wiêc w drodze z boiska do szatni ktoœ pod adresem Boñka rzuci³ g³oœno zarzut, ten odpowiedzia³ bluzgiem. Nie patrzy³ do kogo mówi. A by³ to mistrz olimpijski, biegacz Zdzis³aw Krzyszkowiak, mê¿czyzna starszy od ojca pi³karza. No i siê zaczê³o. Boniek sta³ siê wrogiem publicznym. Czyta³ na swój temat niepochlebne opinie, z którymi trudno by³o mu siê zgodziæ. Kiedy ma siê 19 lat, nie³atwo znieœæ takie ataki.

I w³aœnie wtedy pojawi³a siê propozycja z Widzewa. Gdyby nie przestrzelony karny, Boniek zapewne zosta³by w Zawiszy (choæ raczej nie na d³ugo) i losy jego, Widzewa oraz reprezentacji Polski potoczy³yby siê inaczej.

Trzy lata póŸniej pojecha³ na swoje pierwsze mistrzostwa œwiata. Cztery lata póŸniej zagra³ w Buenos Aires w dru¿ynie Reszty Œwiata przeciw Argentynie i Diego Maradonie. Bez niego nie by³oby „Wielkiego Widzewa", bo „widzewski charakter" to by³ charakter Boñka. Nie by³oby trzeciego miejsca reprezentacji Polski na œwiecie i kto wie, mo¿e tak¿e Pucharu Mistrzów dla Juventusu.

Zbigniew Boniek opowiada o kulisach tych wydarzeñ wprawdzie w pierwszej osobie, ale nigdy z wy¿szoœci¹. I nie mówi o s³aboœciach innych, a móg³by to robiæ, bo by³ obecny przy wiêkszoœci najwa¿niejszych wydarzeñ w polskiej pi³ce ostatnich 40 lat.

Opowiada natomiast o sytuacjach, w których ludzie mu siê nie sprawdzali. Jak choæby o presji legendarnego komentatora telewizyjnego Jana Ciszewskiego na Antoniego Piechniczka, aby w meczu z Peru na mundialu 1982 nie wystawia³ Boñka.

W ksi¹¿ce jest lista 38 kolegów i rywali z boiska. Najlepsze nazwiska polskiego, w³oskiego i œwiatowego futbolu. Jeœli mi czegoœ brakuje, to osobistych opinii Boñka na ich temat, zamiast encyklopedycznych notek biograficznych. Ale to mo¿e okazja do napisania drugiej czêœci ksi¹¿ki, w³aœnie o tych ludziach. Na pewno czyta³oby siê tak dobrze, jak „Mecze mojego ¿ycia".

Football news:

Pep on 2nd place: City fell behind Liverpool and then won a few matches. Now I'll have a glass of wine
Man City are even closer to reclaiming the Premier League title. Stones about 4:0 with Crystal Palace
Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world
Stones scored the 3rd double of his career. One for the 2018 World Cup
Griezmann scored 6 (3+3) points in the last 4 games for Barca