Poland

Maxy LOT-u wracają do Warszawy

Z Lublina przylecia³ na Lotnisko Chopina w Warszawie pierwszy z piêciu boeigów 737 Max nale¿¹cy do LOT-u. Samoloty parkowa³y na lubelskim lotnisku z powodu uziemienia.

Jak czytamy w komunikacie przewoŸnika, boeingiem przylecia³o dwóch pilotów-instruktorów i pracownicy serwisu LOT-u. W trakcie rejsu technicznego, piloci „wykonali standardowe czynnoœci sprawdzaj¹ce funkcjonalnoœæ poszczególnych systemów samolotu na maksymalnej wysokoœci przelotowej wynosz¹cej 12,5 km”.

Jeszcze w marcu do Warszawy wróc¹ cztery pozosta³e maszyny. Wszystkie przejd¹ dodatkowe, wykraczaj¹ce ponad wymagane przez regulatorów lotniczych serwisowanie (tzw. przegl¹d ciê¿ki „C-check”) w bazie LOT AMS w Warszawie i obloty techniczne z udzia³em pilotów uprawnionych do latania B737 MAX w barwach LOT-u – wyjaœnia przewoŸnik

LOT ma 90 pilotów uprawnionych do latania Maxami. Samoloty bêd¹ sukcesywnie w³¹czane do obs³ugi po³¹czeñ w nadchodz¹cym sezonie letnim.

W lutym odby³ siê pierwszy po 22-miesiêcznej przerwie wywo³anej koniecznoœci¹ poprawienia w tym modelu boeinga oprogramowania, lot europejski boeinga 737 Max.

Na œwiecie ju¿ jedenastu przewoŸników wznowi³o regularne rejsy maxami. Jak wyliczy³ producent, od ponownego certyfikowania samolotu przez amerykañski urz¹d lotnictwa, FAA, w grudniu zesz³ego roku, maxy spêdzi³y ju¿ 6,5 tysi¹ca godzin z pasa¿erami w powietrzu.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals