Poland

Mateusz Morawiecki: Musimy nauczyć się żyć z COVID-19

Koronawirus SARS-CoV-2

Premier Mateusz Morawiecki

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Statystyka to nie wszystko. Ka¿dy poszczególny przypadek, ka¿dy poszczególny cz³owiek to wartoœæ sama w sobie. Staramy siê ratowaæ ka¿de ¿ycie i st¹d to wypoœrodkowanie naszej strategii, miêdzy tymi, którzy chcieliby ca³kowitego lockdownu, a tymi negacjonistami, którzy nie chcieliby zamykaæ niczego - powiedzia³ na antenie Polsat News premier Mateusz Morawiecki. Jak doda³, „COVID-19 bêdzie z nami d³u¿szy czas”. - Musimy siê nauczyæ z tym ¿yæ, pracowaæ, kszta³ciæ - podkreœli³.

- Szykujemy siê na poszczególne scenariusze w nastêpuj¹cy sposób. Mamy pierwsz¹, drug¹, trzeci¹ i czwart¹ liniê obrony. Pierwsza linia obrony, to nasze obostrzenia, maseczki, testowanie i wy³apywanie przypadków osób chorych. Druga to ca³y system szpitali, kwarantanny, izolacja, ale przede wszystkim ludzie, medycy. Trzecia linia to dodatkowe ³ó¿ka. Tych jeszcze nie ma, ale za kilka dni pojawi siê ich w systemie dodatkowe 13 tys. - powiedzia³ w Polsat News premier Mateusz Morawiecki. Jak zapewni³, aktualnie "³ó¿ek przybywa szybciej ni¿ chorych pacjentów".

Premier podkreœli³, ¿e czwart¹ liniê obrony stanowi¹ szpitale tymczasowe. - Ju¿ dzisiaj budujemy je tak, by za dwa, trzy tygodnie by³y one gotowe - stwierdzi³.  - Nasza strategia jest bardzo jasna. Nasz¹ strategi¹ jest ochrona ca³ej s³u¿by zdrowia. Tak, ¿eby system móg³ leczyæ pacjentów zarówno z COVID-19, jak i to co odbudowywaliœmy latem, kiedy pandemia by³a w odwrocie - doda³. Premier zaznaczy³ równie¿, ¿e latem uda³o "siê za³atwiæ” miêdzy innymi pe³ne usprzêtowienie, pó³ miliarda maseczek i rêkawiczek. - Mamy teraz blisko 3 tys. wolnych respiratorów. Ka¿dy szpital, który chcia³by zwróciæ siê po respirator, zachêcam, nak³aniam do tego, by zwróciæ siê do Agencji Rezerw Materia³owych - podkreœli³. Zapytany, czy nie zabraknie personelu medycznego, Morawiecki zapewnia³, ¿e "prowadzone s¹ szkolenia internistów, pielêgniarek", którzy bêd¹ mogli obs³ugiwaæ respiratory. - COVID-19 bêdzie z nami d³u¿szy czas. Musimy siê uczyæ ¿yæ, pracowaæ, kszta³ciæ razem z tym COVID-em - powiedzia³ premier.

Mateusz Morawiecki zosta³ tak¿e zapytany, czy rz¹d nie dzia³a³ za póŸno. - Za póŸno by³o we W³oszech, Hiszpanii, Francji, gdy okreœlono: osoby powy¿ej 65 roku ¿ycia nie maj¹ wstêpu do szpitala. To jest dla mnie punkt absolutnie zasadniczy. W najbogatszych krajach zachodu doprowadzono do selekcji pacjentów. Nie chcia³bym, by do tego dosz³o w Polsce - powiedzia³ Morawiecki.

Premier zapowiedzia³ tez miêdzy innymi zwiêkszenie liczby ³ó¿ek dla chorych na COVID-19 do 30 tysiêcy oraz stworzenie oœrodków rehabliitacji dla ozdrowieñców. Zaapelowa³ równie¿ do polityków opozycji o zgodê. - Mamy do czynienia dzisiaj z bardzo groŸnym zjawiskiem, drug¹ fal¹, i trzeba powiedzieæ, ¿e byæ mo¿e grozi nam trzecia fala, poniewa¿ zale¿ni jesteœmy od tego, czy wynalezione zostanie lekarstwo b¹dŸ szczepionka na COVID-19 - zaznaczy³ Mateusz Morawiecki. 

Football news:

Maradona's manager: Diego didn't want to live anymore. He allowed himself to die
Eder Sarabia: I hope Barcelona will once again be the team that made us enjoy football like no other
Maradona is a major figure in the life of Director Paolo Sorrentino. He believes that Diego saved his life, and calls the Argentine his guide to the world of art
Barca presidential candidate farre: I want Messi to become the honorary President of the club. He will stay
Manchester United remain Interested in Dembele and may try to rent him from Barca in January
Solskjaer compared Fernandes to Ronaldo: Bruno has the same influence on Manchester United. The team is more important to him than he is
Villas-Boas on The Best: the Scandal that Tuchel did not enter the top 5 coaches. Bielsa won the championship