Poland

Masz pieniądze w banku? Płacz i płać

Komentarze ekonomiczne

Adobe Stock

Sta³o siê, a raczej – stanie. Za chwilê pierwszy z du¿ych banków w Polsce ma wprowadziæ ujemne oprocentowanie dla lokat oferowanych klientom detalicznym, czyli zwyk³emu obywatelowi.

Nie trzeba posiadaæ talentów prognostycznych, aby postawiæ tezê, ¿e to bêdzie dopiero pocz¹tek, a za prekursorem szybko pod¹¿¹ kolejni. Tak jak to mia³o miejsce w Niemczech, gdzie obecnie klienci musz¹ ju¿ p³aciæ za depozyt czy lokatê w wiêkszoœci tamtejszych banków. U nas, na razie, ma to miejsce tylko w przypadku lokat dla przedsiêbiorstw.

Taki scenariusz oznacza, ¿e systemowe zmiany na rynku finansowym przyspiesz¹. Tylko w ostatnich 12 miesi¹cach Polacy wycofali z banków niemal jedn¹ trzeci¹ lokat (ich wartoœæ dzisiaj to ok. 200 mld z³). Kolejnych ok. 170 mld wci¹¿ trzymaj¹ na nieoprocentowanych rachunkach bie¿¹cych.

Sk¹d taka decyzja banku(ów)? Przede wszystkich panuj¹ ciê¿kie dla nich czasy. Globalnie przez sektor bankowy przewija siê fala restrukturyzacji. Banki szukaj¹ oszczêdnoœci, a z drugiej strony mo¿liwoœci zwiêkszenia przychodów. W dobie ultraniskich stóp procentowych i awersji do kredytów jedn¹ z niewielu mo¿liwoœci jest podwy¿szanie lub wprowadzanie ró¿nego typu op³at i prowizji. Na naszym krajowym podwórku ciê¿ar sektora jest jeszcze wy¿szy poprzez relatywnie wysoki podatek bankowy i problemy z kredytami frankowymi (tj. koniecznoœci¹ za chwilê zawierania kosztownych ugód z klientami).

To wszystko oznacza jeszcze trudniejsze czasy dla wszystkich, którzy zgromadz¹ na „czarne" lub emerytalne czasy oszczêdnoœci. Im s¹ wy¿sze, tym gorzej. Powód? Nie ma dobrej podpowiedzi, co z nimi teraz czyniæ. Ma³o tego. Hydra inflacji od lat zjada ju¿ realn¹ wartoœæ pieni¹dza, a prognozy nie wró¿¹ nic dobrego. Chocia¿by NBP, który ma staæ na stra¿y si³y nabywczej z³otego, przewiduje trzy najbli¿sze lata z inflacj¹ ok. 3 proc. rocznie.

Oszczêdzaj¹cy maj¹ teoretycznie szerokie spektrum inwestycyjne, w praktyce – niewielkie. S¹ akcje, zarówno krajowych spó³ek, jak i za granic¹ (bezpoœrednio lub poœrednio, poprzez fundusze inwestycyjne). W biurach maklerskich s³ychaæ g³osy, ¿e w³aœnie w tym kierunku, przy akceptacji wy¿szego ryzyka przez klientów, pop³yn¹ za chwilê wartkim strumieniem pieni¹dze. Problem w tym, ¿e obserwujemy jedn¹ z najd³u¿szych hoss na œwiecie w historii, a wyceny, zw³aszcza firm technologicznych, wydaj¹ siê kosmiczne. Oby nie by³o tak jak zwykle, tj. ¿e rzesza klientów, skuszona wy¿szymi zyskami na gie³dzie, wywo³a gwa³town¹ falê hossy, która niespodziewanie j¹ zakoñczy. PóŸniej pozostaje tylko rozgoryczenie.

Obecnie nad Wis³¹ hitem s¹ obligacje, a zw³aszcza fundusze obligacyjne. Problem w tym, ¿e w obawie przed inflacj¹ ich ceny wyraŸnie spadaj¹. Tak jest w USA czy równie¿ w Polsce. Wydaje siê, ¿e to nie jest chwilowa reakcja, ale pocz¹tek „inflacyjnego" trendu. Wkrótce mo¿e siê okazaæ, ¿e „bezpieczne" inwestycje równie¿ przynosz¹ straty.

Pozostaje sztuka, która zyskuje na popularnoœci. To jednak inwestycje dla tych, którzy znaj¹ siê bran¿ê i trendy. Jest kryptowaluta bitcoin, która nazywa siê „z³otem dla m³odych". Jej realna wartoœæ szacowana jest jednak... od zera do miliona. No i nieruchomoœci. Ich ceny rosn¹, ale patrz¹c na ubieg³y rok, wzrost cen metra kwadratowego (œrednio 10 proc.) nie odbiega³ od wzrostu kosztu jego budowy. Wydaje siê zatem, wbrew powszechnym obawom, ¿e tutaj do bañki jeszcze daleko.

Football news:

Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues
Real Madrid, Barca and Atletico will not be excluded from the championship. La Liga believes that the Super League project is not viable (COPE)
What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything
Milner on Super League: The players do not have the right to vote. The current system is very good
Leeds striker Bamford on Super League: This is wrong, we are in shock. The noise is startling. Sorry it doesn't work that way with racism